01/01/2019 : Melkboer Harry de Bruin

'Achter de grote deuren bevond zich voor 1940 een paardenstal waarin een melkboer, Harry de Bruijn, zijn paard en melkwagen stalde. Hijzelf woonde op no. 35 en was onze buurman. Als het paard op stal stond, ging je als kind vaak kijken. Kort na de oorlog zijn ze verhuist. Het is niet uitgesloten dat in de tijd van de foto er een koetsier of hoefsmid zijn stalling of smidse had. Op een hoger nummer 199 o.i.d. woonde een hoefsmid die later zijn stiel had in de Cartesiusstraat waar hij radiatoren soldeerde.'

Aldus Han Schneider op 29 juli 2004

'Behind the large doors there was a stable before 1940 in which a milkman, Harry de Bruijn, stored his horse and milk wagon. He himself lived at no. 35 and was our neighbor. When the horse was in the stable, as a child you often went to watch. They moved shortly after the war. It is not excluded that at the time of the photo a coachman or farrier had his garage or forge. On a higher number 199 o.i.d. A blacksmith lived who later had his craft in Cartesiusstraat where he soldered radiators. "

Thus Han Schneider on July 29, 2004

Bron: Myrthe Cools, tegel: Vinkensteynstraat / Beeklaan

hoefsmid vinkestijnstraat.jpg