09/01/2019 : The Hague Streetarttour 13

Valkenboskade 4
Dit kunstwerk is een werk uit een serie van drie huisjes die gemaakt zijn door het kunstenaars collectief Booyabase (Tamme de Boer en Remko Koopman) en won in 2009 de publieksprijs voor mooiste huisje van Segbroek. De combinatie van donker uitziende machines, robotica en industriële architectuur met het spel van warme kleuren zorgen ervoor dat het eruit ziet als een zeer diep en dramatisch beeld. Deze kunstenaars zijn goed te herkennen aan hun specifieke industriële schilderstijl, wat perfect past bij het naast liggende benzine station.

Valkenboskade 4
This work of art is a work from a series of three houses made by the artists' collective Booyabase (Tamme de Boer and Remko Koopman) and won the audience prize in 2009 for the most beautiful house in Segbroek. The combination of dark-looking machines, robotics and industrial architecture with the play of warm colors make it look like a very deep and dramatic image. These artists are easily recognizable by their specific industrial painting style, which fits perfectly with the adjacent gas station.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Valkenboslaan / Valkenboskade
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

13-.JPG

01/01/2019 : Twee heren op het dak!

Valkenboslaan 360 (rechts) tot 340; rechts de Ohmstraat. Op het hoekpand staat 'Ao. Di. MCMX'. Er zat een kapper. Als je de foto goed bekijkt zie je twee heren op het dak. De foto is uit circa 1930.

Valkenboslaan 360 (right) to 340; to the right the Ohmstraat. 'Ao is written on the corner building. Tue. MCMX '. There was a hairdresser. If you look closely at the photo you will see two men on the roof. The photo is from circa 1930.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Valkenboslaan / Valkenboskade
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

ohmstraat.jpg

13/12/2018 : Valkenbosgaarde

Buurttuin de Valkenbosgaarde werd op 24 juni 2017 feestelijk geopend door wethouder Joris Wijsmuller. Nu zijn er op een mooie dag altijd buurtbewoners te vinden. Wat is het geheim van het succes van dit project? Waar is de bewonersgroep tegenaan gelopen en hoe is het project gefinancierd?
Op een zonnige maandagmiddag ontmoet ik Ingrid bij de Valkenbosgaarde. Zij is initiatiefneemster en vertelt hier graag meer over.
Start van het project
Haar idee was om op de taluds een buurtmoestuin aan te leggen en ze wilde graag andere bewoners inspireren om mee te doen. Ze had al een mailtje naar het Stadsdeelkantoor gestuurd en was meteen uitgenodigd voor een gesprek. Naar aanleiding van het gesprek is Ingrid in juni 2016 begonnen in de buurt te flyeren, met een oproep om mee te doen.
Het plan
Elf bewoners reageerden enthousiast en vervolgens is deze groep gaan brainstormen. Er zijn toen heel veel ideeën geweest, maar nog zonder duidelijk plan is dit groepje mensen samen naar het stadsdeelkantoor op gesprek geweest. Dat gesprek verliep positief en zo konden de bewoners aan de slag. Omdat niemand groene vingers had is er tuinadvies gevraagd bij Pluk! En heeft de club buurtbewoner samen met Erik Wisse het tuinontwerp gemaakt.
Uitvoering
In de winterperiode is het grove werk gedaan, zoals het hek geplaatst en de ovalen aangelegd, waar later is gezaaid. Het zijn 4 ovalen, met elk een eigen thema: “kindersnoeptuin”, “wilde bloemen”, “eenjarige planten” en “meerderjarige planten”. Nu in juli alles in bloei staat is het hier prachtig.
De Valkenbosgaarde heeft ervoor gekozen om geen subsidie aan te vragen. Het grote deel van benodigdheden is gesponsord door buurtbewoners. Het zaad van HaagsZaad, de tuinbank van Haags Hout, Infobord van makelaar La Clé, hapjes voor de opening van cafetaria De Blauwe Fiets, grasmaaier en gereedschap van bewoners. Ook de afdeling Groenbeheer van stadsdeelkantoor Segbroek heeft enorm bijgedragen. De keuze om dit project op te zetten zonder subsidie heeft ervoor gezorgd dat iedereen volop betrokken is. En ook de bewonersgroep zelf heeft geïnvesteerd. In een moestuincursus bij het IVN bijvoorbeeld. Voor onderhoudswerkzaamheden komt de hele groep bij elkaar.


De Valkenbosgaarde bevindt zich op de Valkenboskade ongeveer op de hoogte van nummer 25.
https://www.facebook.com/groups/valkenbosgaarde

Buurttuin de Valkenbosgaarde was festively opened on 24 June 2017 by alderman Joris Wijsmuller. Now there are always locals on a nice day. What is the secret to the success of this project? What did the residents' group encounter and how was the project funded?
On a sunny Monday afternoon I meet Ingrid at the Valkenbosgaarde. She is the initiator and is happy to tell more about this.
Start of the project
Her idea was to construct a neighborhood vegetable garden on the slopes and she wanted to inspire other residents to participate. She had already sent an email to the District Office and was immediately invited for an interview. Following the conversation, Ingrid started flying in the neighborhood in June 2016 with a call to participate.
The plan
Eleven residents responded enthusiastically and then this group started brainstorming. There were a lot of ideas back then, but without a clear plan, this group of people went to the district office together for a talk. That conversation was positive and the residents were able to get started. Because nobody had green fingers, garden advice was requested from Pluk! And the club resident created the garden design together with Erik Wisse.
Performance
During the winter the rough work was done, such as placing the fence and installing the ovals, where sowing took place later. They are 4 ovals, each with its own theme: "children's sweet garden", "wild flowers", "annual plants" and "adult plants". Now that everything is in bloom in July, it is beautiful here.
De Valkenbosgaarde has chosen not to apply for a subsidy. The majority of supplies are sponsored by local residents. The seeds of HaagsZaad, the garden bench of Haags Hout, information board of estate agent La Clé, snacks for the opening of cafeteria De Blauwe Fiets, lawn mower and tools from residents. The Green Management department of the Segbroek district office also contributed enormously. The choice to set up this project without a subsidy has ensured that everyone is fully involved. And the resident group itself has also invested. For example, in a vegetable garden course at the IVN. The entire group comes together for maintenance work.


The Valkenbosgaarde is located at the Valkenboskade approximately at the height of number 25.
https://www.facebook.com/groups/valkenbosgaarde

Bron: Anoniem, tegel: Valkenboslaan / Valkenboskade
Meer info: http://stadslandbouwdenhaag.nl...