12/01/2019 : Oudste muurreklame van Den Haag

Bron: De Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SCHIE)
Artikel: Muurvlakte te huur, Fa van der Waart Hoek Frederik Ruysstraat/ Valkenboskade

Op de hoek van de Frederik Ruyschstraat en de Valkenboskade is een opvallende sierlijst met reklame te zien. lIn het kader van het project Muurvlakte te huur heeft de SHIE opdracht gegeven deze muurreclame te restaureren.

Bij de restauratie van de muurreclame werd gestart met het verwijderen van de dekkende acryllaag.
Bij het verwijderen van de acrylverf werd een leuke ontdekking gedaan. In twee van de onderste kleine vlakjes in het stucwerk kwam de tekst ” tel 4701″ tevoorschijn! Dat betekent dat dit één van de oudste muurreclames van Den Haag is, aangezien dit telefoonnummer van voor 1921 dateert.

Uit onderzoek blijkt dat het pand voor de stukadoor L.H. Van der Waart is gebouwd en dat hij er vanaf 1915 woont en dan dit telefoonnummer heeft. In 1921 krijgt hij in verband met de omnummering in de stad een nieuw telefoonnummer. Daarmee is de reclame dus goed gedateerd. Het ligt voor de hand dat de stuclijst met reclame gelijk na de bouw is aangebracht. Van der Waart had al eerder een bedrijf in de stad en was duidelijk in goede doen gekomen.
In totaal zijn op het grote vlak de restanten gevonden van 4 opeenvolgende schilderingen. Het lijkt er op dat stukadoor Van der Waart om de circa 5 jaar zijn reclame vernieuwde. Daarbij werd eerst de vorige reclame overschilderd. Aangezien de muurreclame uit de jaren 1921 – 1927 het meest compleet bewaard is gebleven, is deze versie teruggebracht.

Source: The Hague Industrial Heritage Foundation (SCHIE)
Article: Wall area for rent, Fa van der Waart Corner Frederik Ruysstraat / Valkenboskade

On the corner of the Frederik Ruyschstraat and the Valkenboskade you can see a striking decorative frame with advertisements. l In the context of the Muurvlakte project for rent, the SHIE has commissioned the restoration of this wall advertisement.

The restoration of the wall advertising started with the removal of the covering acrylic layer.
A nice discovery was made when removing the acrylic paint. The text "count 4701" appeared in two of the lower small areas in the stucco! This means that this is one of the oldest wall advertisements in The Hague, since this telephone number dates from before 1921.

Research shows that the building for plasterer L.H. Van der Waart was built and that he lives there from 1915 and then has this telephone number. In 1921 he was given a new telephone number in connection with the renumbering in the city. That makes the advertising well dated. It is obvious that the plaster list with advertisements was installed immediately after construction. Van der Waart had previously had a business in the city and was clearly doing well.
In total, the remains of 4 consecutive paintings were found on the large surface. It seems that plasterer Van der Waart renewed his advertising every 5 years or so. First, the previous advertisement was painted over. Since the wall advertising from the years 1921 - 1927 is the most completely preserved, this version has been reduced.

Bron: Debora Alink, tegel: Valkenboskade / Frederikruysstraat
Meer info: https://shie.nl/restauratie-fa...

oudste reclame.JPG

09/01/2019 : The Hague Streetarttour 14

Valkenboskade 264
Vanwege de locatie van dit huisje op de Valkenboskade is er gekozen voor een afbeelding die pas bij de straatnaam, met de valk als middelpunt. Roelof Schierbeek heeft een rustige, groene achtergrond ontworpen die goed past bij de omgeving, met een stoere valk daarop. Dit elektriciteitshuisje is een onderdeel van een serie van vijf huisjes die gemaakt zijn in dezelfde stijl en thematiek waarbij de natuurlijke elementen centraal staan.

Valkenboskade 264
Because of the location of this house on the Valkenboskade, an image has been chosen that matches the street name, with the falcon as the center. Roelof Schierbeek has designed a calm, green background that fits well with the environment, with a tough falcon on it. This electricity house is part of a series of five houses that are made in the same style and theme where the natural elements are central.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Valkenboskade / Frederikruysstraat
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

14.JPG