04/11/2019 : Gedenkschrift Regentesse kerk

In de Daquerrestraat nr 16 zit Dienstencentrum Copernicus. Wie in de hal naar binnen kijkt ziet er het gedenkschrift uit de Regentesse Kerk.

Copernicus Service Center is located in Daquerrestraat no 16. If you look inside the hall you will see the memorial from the Regentesse Church.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesseplein

gedenkschrift kerk.jpg

03/09/2019 : Elise van Calcar

Elise van Calcar

In de Weimarstraat op nr 80 en/of 82 woonde destijds Elise van Calcar
Elise van Calcar-Schiotling, (Amsterdam, 19 november 1822 – Den Haag, 13 juli 1904) was een Nederlandse schrijfster, publiciste, pedagoge en feministe.

In 1878 nam Elise deel aan een internationaal feministisch congres in Parijs. Hier sprak ze over de ideeën van de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel en ontkrachtte ze de beschuldigingen dat diens methode de scholen transformeerde in fabrieken. Ze verklaarde in 1879 tegen een socialistische revolutie te zijn maar pleitte voor een ‘gematigde hervorming der maatschappij’. Hierbij was een staatsbemoeiing ter bevordering van de maatschappij een noodzaak. Het jaar daarop publiceerde ze een biografie van Fröbel die is uitgebracht in meerdere talen. Elise verwachtte vooral van de vrouwenbewegingen dat de vrouwelijke aard werd gerespecteerd. Ze schreef hierover een hoofdstuk genaamd ‘Holland’ in het boek over de Europese vrouwenbeweging van Theodore Stanton The Woman in question in Europe. Nadat Elise en Herman naar Den Haag waren verhuisd begon ze een modelkleuterschool in hun woning en gaf ze cursussen aan jonge moeders

Zij was de hoofdleiding van de Frôbelschool.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Elise_van_Calcar
Ingestuurd door: Dr Theo Broekema.

Elise from Calcar

Elise van Calcar lived in the Weimarstraat at nr. 80 and / or 82 at the time
Elise van Calcar-Schiotling, (Amsterdam, November 19, 1822 - The Hague, July 13, 1904) was a Dutch writer, publicist, pedagogue and feminist.

In 1878 Elise took part in an international feminist congress in Paris. Here she spoke about the ideas of the German pedagogue Friedrich Fröbel and refuted the allegations that his method transformed the schools into factories. She declared to be against a socialist revolution in 1879, but argued for a "moderate reform of society." A state interference to promote society was a necessity here. The following year she published a biography of Fröbel that was released in multiple languages. Elise mainly expected the women's movements to respect the female nature. She wrote a chapter about this in the book on the European women's movement by Theodore Stanton The Woman in question in Europe. After Elise and Herman moved to The Hague, she started a model kindergarten in their home and gave courses to young mothers

She was the main director of the Frôbelschool.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Elise_van_Calcar
Entered by: Dr Theo Broekema.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesseplein
Meer info: https://www.delpher.nl/nl/kran...

Schermafbeelding 2019-09-03 om 12.39.53.png

09/07/2019 : Fotografisch Atelier

In 1938 op de Regentesselaan 108, daar zat de fotozaak van A.M.A. Susan. Prachtige gevel! En leuk dat die jongen rechts verrast op de foto staat.In 1938 on Regentesselaan 108, there was the A.M.A photo shop. Susan. Beautiful facade! And nice that the boy on the right is surprised on the photo.


Op de andere foto zie je ook nog de bakker op de hoek van de Galileistraat.

On the other photo you can also see the bakery on the corner of the Galileistraat.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesseplein
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

fotografisch atelier met bakker.jpg

fotografisch atelier regentesselaan.jpg

09/01/2019 : The Hague Streetarttours 5

REGENTESSELAAN 113
Voor veel mensen het favoriete huisje van de The Hague Street Art Tour, gemaakt door de bekende graffiti artiest uit Engeland: Tom Brighton. Alle cartoons en de stijl zijn bedoeld als een ode aan de bekende amerikaanse striptekenenaar Ralph Bakshi, die onder meer bekend is van de cartoonreeks Fritz the Cat die van 1959 tot 1972 werd uitgezonden.  

REGENTESSELAN 113
For many people the favorite house of The Hague Street Art Tour, made by the famous graffiti artist from England: Tom Brighton. All the cartoons and the style are intended as an ode to the famous American cartoonist Ralph Bakshi, who is known for the cartoon series Fritz the Cat that was broadcast from 1959 to 1972.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Regentesseplein
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

5 streetart regetesselaan tegel 19.JPG

01/01/2019 : Anton Pieck

Paul de Leu
20 maart 2002

'In het pand aan de linkerkant van de Galileistraat was de Haagsche Teekenacademie gevestigd. Er moeten nog foto's bestaan van de klas waar Anton Pieck deel van uitmaakte.'

Paul de Leu
March 20, 2002

'The Haagsche Teekenacademie was located in the building on the left-hand side of Galileistraat. There must still be photos of the class that Anton Pieck was part of. "

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesseplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

galileistraat anton piek.jpg

23/11/2018 : Ontwerp Regentesseplein

Het regentesseplein is door ingenieur I. A. Lindo ontworpen als zijnde het centrum van de nieuwe wijk Regentessekwartier die aan het eind van de negentiende eeuw verrees.

Centraal punt van het Regentessekwartier is de natuurstenen gedenknaald ter ere van koningin-moeder Emma van Waldeck-Pyrmont, onthuld op 23 september 1905, met daarop afgebeeld een portret van haar in profiel. Na de dood van haar man Willem III nam zij tijdelijk de rol waar als regentes (1890-1898) totdat haar dochter Wilhelmina de wettige leeftijd had bereikt om het koningsschap van haar vader over te nemen.

The Regentesseplein was designed by engineer I. A. Lindo as being the center of the new Regentessekwartier district that was erected at the end of the nineteenth century.

The central point of the Regentessekwartier is the natural stone commemorated in honor of Queen Mother Emma van Waldeck-Pyrmont, unveiled on September 23, 1905, with a portrait of her in profile depicted thereon. After the death of her husband Willem III, she temporarily assumed the role of regent (1890-1898) until her daughter Wilhelmina had reached the legal age to take over the kingship of her father.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesseplein

DSC_7871.JPG

Regentessekerk_DenHaag-300x198.jpeg

05/11/2018 : Emma’s Hof

Toen het Regentessekwartier aan het eind van de vorige eeuw gestalte kreeg door projectontwikkelaars werd nauwelijks gedacht aan groenvoorziening. Ook in 2008 dreigde het vervallen St. Agnes patronaatsgebouw, gelegen in de achtertuin van de huizen in de driehoek Beeklaan, Weimarstraat en Gallileïstraat door een projectontwikkelaar te transformeren in stadsappartementen. Buurtinitiatief, vele vrijwilligers en gulhartige subsidies hebben het terrein herschapen in een fraaie stadstuin, naar ontwerp van Leonoor van der Linden-Arcadis. Let ook op het schitterende koffiehuisje dat daar in het groen staat te pronken.

When the Regentessekwartier was given shape by project developers at the end of the last century, green space was hardly thought of. In 2008, the derelict St. Agnes patronage building, located in the backyard of the houses in the triangle Beeklaan, Weimarstraat and Gallileïstraat, threatened to transform a project developer into city apartments. Neighborhood initiative, many volunteers and generous subsidies have recreated the grounds in a beautiful city garden, designed by Leonoor van der Linden-Arcadis. Also pay attention to the beautiful coffee house that stands out in green.
GuldenKlinkers: Stadstuin Emma’Hof

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

GuldenKlinkers: City garden Emma’Hof

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Bron: , tegel: Regentesseplein
Meer info: http://www.emmashof.nl

05/11/2018 : Zwembad De Regentes

In 1995 dreigde sloop voor het verouderde art-deco zwembad dat ontworpen is door architect G. van Drecht en bij haar opening in 1920 behoorde tot de grootste overdekte zwembaden van Europa.
Er waren maar liefst 120 kleedkamers en naast zwemles en zwemtraining zorgden 32 badkuipen en 32 douches als centraal badhuis voor de hygiëne van de buurt. De meeste huizen hadden toen nog geen badkamer en begaf men zich voor de wekelijks opfrisbeurt naar De Regentes.
Dankzij actrice Guusje Eijbers en enthousiaste buurtbewoners is deze parel van de wijk behouden gebleven en is in het voormalige zwem- en badhuis tegenwoordig het markante Theater De Regentes gevestigd.

(bron: Het Vaderland (26-04-1920); Wikipedia.)


In 1995, demolition threatened for the outdated art-deco swimming pool designed by architect G. van Drecht and at its opening in 1920 belonged to the largest indoor swimming pools in Europe. There were no less than 120 dressing rooms and in addition to swimming lessons and swimming training, 32 baths and 32 showers as a central bathhouse provided hygiene for the neighborhood. Most of the houses did not have a bathroom at that time and they went to De Regentes for a weekly refreshment. Thanks to actress Guusje Eijbers and enthusiastic local residents, this gem of the neighborhood has been preserved and the striking Theater De Regentes is now located in the former swimming and bath house.

Bron: , tegel: Regentesseplein
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

zwembad de regentes.jpg

05/11/2018 : De Regentessekerk

Op de plaats van het huidige appartementencomplex voor senioren stond tot 1974 de Regentessekerk. Het prominente godshuis dat tussen 1899 en 1901 werd gebouwd volgens het ontwerp van architect J. Verheul onderstreepte de centrumfunctie van het Regentesseplein. Hoewel niemand de senioren hun plekje misgunt midden in de wijk, wordt de sloop van het monumentale kerkgebouw, in de voor die tijd typische eclecticistische stijl met invloeden van Berlage en Jugendstil, door velen betreurd.

On the site of the current apartment complex for seniors, the Regentessekerk stood until 1974. The prominent house of God that was built between 1899 and 1901 according to the design of architect J. Verheul underlined the center function of the Regentesseplein. Although nobody denies the elderly their place in the middle of the neighborhood, the demolition of the monumental church building, in the eclecticist style with influences of Berlage and Jugendstil, is regretted by many.

Bron: , tegel: Regentesseplein
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

regentesse kerk 1.jpg