13/02/2019 : Columbusstraat 22, kruidenierszaak 't Hoekje

"Dat bordje waarvoor vergunning werd aangevraagd, heb ik gevonden in het kolenhok onder mijn huis, samen met die van Persil. De twee bordjes hangen nu in de etalage aan de overkant van de straat."

Aldus de heer of mevrouw Prost, 29 maart 2010

Om dit winkeltje te zien loopt u richting de Suezkade, ter hoogte van de van Bylandtstraat op de hoek.

"I found that sign for which a license was applied for in the coal shed under my house, together with Persil. The two signs now hang in the shop window across the street."

Thus Mr. or Mrs. Prost, March 29, 2010

To see this shop you walk towards the Suez quay, at the corner of the Van Bylandtstraat on the corner.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / Franklinstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

kruidenier het hoekje.jpg

01/01/2019 : Franklinstraat 203

Dit mooie pandje was vroeger een groenteboer:

G. ten Dolle
15 november 2010
Eerste pand links zichtbaar Franklinstraat nr. 203, daar hebben mijn grootouders een groentezaak gehad van aug. 1917 tot juni 1926. Gevel is nog steeds origineel.

This beautiful building used to be a greengrocer:

G. ten Dolle
November 15, 2010
First building visible on the left Franklinstraat no. 203, there my grandparents had a greengrocer from August 1917 to June 1926. Facade is still original.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / Franklinstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

01/01/2019 : Villa Emma

Dit noemen ze ook wel " het taartpunt huis".

They also call this "the pie house".

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / Franklinstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

villa emma.jpg

28/12/2018 : Tim Akkerman

Naam: Tim Akkerman
Geboorte: 23-07-1980 Bethlehem ziekenhuis Den Haag
Zijn eerste levensjaar groeide Tim op in de Edisonstraat waarna hij met zijn ouders en twee jaar oudere broer zijn jeugd doorbracht in de Columbusstraat.
Op zijn 6e was hij elke zaterdagochtend te vinden op het grasveld van de voetbalclub HBS Creayenhout. Daar heeft hij tot zijn 21e met veel plezier gespeeld.
Op zijn 11e drumde hij op een zelf gespaarde drumstel in de kelder van zijn ouderlijke huis. Muziek was op jonge leeftijd al zijn passie en deze werd serieuzer toen hij op zijn 15e een bijbaantje als gitaarverkoper had in de muziekwinkel Rock Palace aan de Torenstraat.
Op zijn 19e vormde hij samen met Jamie Westland, Bas van Wageningen en Spike van Zoest de succes formatie DI-RECT.
Na 10 jaar van hits en buitenlands succes besloot Tim zijn hart te volgen en op eigen voet verder te gaan.
Onder de naam Tim Akkerman & The Ivy League toert hij nu op diverse podia in binnen en buitenland.
Tim is vader van drie kinderen Lila, Denne en Senn.


Deze biografie is geschreven door Marjolein Thijse

Name: Tim Akkerman
Birth: 23-07-1980 Bethlehem hospital The Hague
His first year of life, Tim grew up in Edisonstraat, after which he spent his childhood with his parents and two years older brother in Columbusstraat.
At the age of 6 he could be found every Saturday morning on the lawn of the football club HBS Creayenhout. He played there with great pleasure until he was 21.
At the age of 11 he played drums on a self-saved drum kit in the basement of his parental home. Music was already his passion at a young age and this became more serious when he had a side job as a guitar salesman at the age of 15 in the music store Rock Palace on Torenstraat.
At the age of 19 he formed the successful formation DI-RECT together with Jamie Westland, Bas van Wageningen and Spike van Zoest.
After 10 years of hits and foreign success, Tim decided to follow his heart and continue on his own.
Under the name Tim Akkerman & The Ivy League, he now tours on various stages at home and abroad.
Tim is the father of three children Lila, Denne and Senn.


This biography is written by Marjolein Thijse

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / Franklinstraat

tim akkerman.jpg

13/12/2018 : Kogelgaten...

Het schijnt dat in het pand van de Columbusstraat 2, kort na de inval via Ypenburg, er Duitsers zich verschansten. Ze werden er door de Nederlandse troepen "uitgeschoten". In de zijmuur zijn de kogelgaten nog zichtbaar.

It seems that Germans were entrenched in the building of Columbusstraat 2, shortly after the invasion via Ypenburg. They were "shot out" by the Dutch troops. The bullet holes are still visible in the side wall.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / Franklinstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

kogelgaten.jpg

12/12/2018 : Eerste consultatiebureau voor zuigelingen van Nederland

Op Regentesselaan 18 en 20 opende dr. B.P.B Plantenga op 9 december 1901 het eerste consultatiebureau van Nederland.

Tot het einde van de negentiende eeuw bereikte een vijfde van de zuigelingen de eerste verjaardag niet. De verzorging van baby’s gebeurde op basis van traditie, bakerpraatjes en allerlei vormen van bijgeloof. Om de kindersterfte tegen te gaan moest aan die irrationele praktijken een einde komen, besloten vooruitstrevende medici. In de tweede helft van de eeuw gingen artsen en (vanaf 1875) kruisverenigingen zich dan ook intensiever bemoeien met de zorg voor baby’s en vooral met de hygiëne. In 1899 ontstond zo de eerste ‘moedercursus’ in Broek op Langedijk. In 1901 begon dokter B.P.B. Plantenga in Den Haag het eerste Consultatiebureau voor zuigelingen.
Zijn praktijk was bedoeld voor ‘on- en minvermogenden’, eigenlijk vooral voor moeders die geen borstvoeding konden geven. Ze kwamen dagelijks om hun kind te laten wegen en de dosis melk voor de volgende 24 uur op te halen. De vuile luiers dienden als bewijs dat de zuigeling daadwerkelijk de voorgeschreven hoeveelheid had gedronken. Plantenga betrok de babymelk van speciaal geselecteerde koeien ‘welke des zomers op apart uitgezochte weiden grazen en des winters uitsluitend met hooi, lijnkoeken en zemelen worden gevoed’. Hij steriliseerde de melk volgens een uren durend proces met behulp van ‘apparaten van Soxhlet’, zo schreef hij in een verslag van zijn pionierswerk. De moeders, van wie hij er in twee uur tijd vijftig zag, namen zijn voedingsadvies graag ter harte.

Het initiatief van Plantenga vond in veel plaatsen navolging.

De foto is uit de privé collectie van Dr H.J.M.Cools:

"Hier is de foto van het 50-jarig jubileum van het eerste Nederlandse consultatiebureau voor zuigelingen van dokter Plantenga in de Haagse Regentesselaan.
Op de foto zittend: van li- naar re- : Puck L.... (wij noemden haar tante Puck), Suze van Veen, dokter Plantenga, mevr ...
Staand is alleen geheel rechts een goede bekende: A(nneke) H.E. van der Meer - van Manen."


On Regentesselaan 18 and 20, Dr. B.P.B Plantenga opened the first consultation office in the Netherlands on 9 December 1901.

Until the end of the nineteenth century, one fifth of the infants did not reach their first birthday. The care of babies took place on the basis of tradition, baker's talks and all kinds of superstitions. To combat child mortality, these irrational practices had to be ended, progressive doctors decided. In the second half of the century, doctors and (from 1875) cross associations started to become more involved with the care of babies and especially with the hygiene. In 1899 the first "mother course" was born in Broek op Langedijk. In 1901, doctor B.P.B. Plantenga in The Hague, the first Consultation Office for infants.
His practice was meant for the "incapacitated and disadvantaged", in particular especially for mothers who could not breastfeed. They came daily to have their child weighed and to collect the dose of milk for the next 24 hours. The dirty diapers served as proof that the infant had actually drunk the prescribed amount. Plantenga involved the baby milk from specially selected cows "which in the summer graze on separately selected pastures and in the winter are only fed with hay, line cakes and bran". He sterilized the milk using an hour-long process using "Soxhlet devices," he wrote in a report of his pioneering work. The mothers, of whom he saw fifty in two hours, gladly took his dietary advice to heart.

The Plantenga initiative was followed in many places.

The photo is from the private collection of Dr H.J.M.Cools:

"Here is the photo of the 50-year anniversary of the first Dutch consultation office for infants of Dr. Plantenga in Regentesselaan in The Hague.
Sitting in the photo: from li to re-: Puck L .... (we called her aunt Puck), Suze van Veen, doctor Plantenga, mrs ...
Standing on the far right is a good acquaintance: A (nneke) H.E. van der Meer - van Manen. "

Bron: Anoniem, tegel: Regentesselaan / Franklinstraat
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/...

1951 50jr eerste Nederlands consultatiebureau voor zuigelingen Regentesselaan  zit Li-re Puck L;  Suze vVeen; dr.Plantenga; x; staat re Anneke vdMeer-vManen.jpg

04/12/2018 : GuldenKlinkers: Bewonersgroep Franklinstraat

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / Franklinstraat
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...