30/01/2019 : Hotel Sans Souci, Regentesselaan 317 (1900-1977)

Geschiedenis van hotel Sans Souci met foto's uit het gemeente-archief.

In dit pand op de hoek van de Regentesselaan en De Gheijnstraat was tot 1977 Hotel-Café-Restaurant ‘Sans Souci’. Dit hotel was één van de drie ontmoetingsplekken in de buurt samen met het voormalige clubhuis ‘De Beek’ en de Vrije Akademie in De Gheijnstraat.
Het hotel werd opgericht in 1900 en was eerst gevestigd aan de Regentesselaan 279-281, iets meer richting het Regentesseplein. Vanaf 1900 adverteert het hotel met ‘Zaal met ruim balcon disponibel voor vergaderingen’. Kamers waren beschikbaar vanaf 1,25 gulden per nacht, wat aanduidt dat dit hotel tot het middensegment van de stad behoorde. Vanaf 1904 werd het hotel gevestigd in dit pand waar u nu voor staat, Regentesselaan 317. Dit pand werd vanaf 1896 bewoond en is dus waarschijnlijk als woonhuis gebouwd. Zoals op de prent hier onder zichtbaar is de originele architectuur van het pand bewaard gebleven. Het gebouw is ontwerpen in de neo-renaissancestijl die het Regentessekwartier kenmerkt. Wat voor die tijd bepalend was zijn de gelijke hoogtes van de verdiepingen. Wat verder opvalt is de grote lichtinval in het café op de begane grond en het restaurant op de eerste etage. Dit is waarschijnlijk een belangrijke reden geweest om naar de hoek van De Gheijnstraat te verhuizen.

In 1927 werd het pand gerestaureerd en werden twee aanpassingen gedaan aan het exterieur. Ten eerste kwam er een overkapping over het terras op de eerste etage en ten tweede werden er ornamenten uit de Jugendstil toegevoegd aan de pui van het pand waardoor het pand een eclectisch aanzicht kreeg. Het gebruik van Jugendstil was in lijn met veel andere hotels in Den Haag die veelal in deze stijl gebouwd werden. Goede voorbeelden zijn het Grand Hotel Central (1915) aan de Lange Poten of Hotel Deux-Villes aan het Buitenhof (1904).
In het hotel zijn voor de buurt veel belangrijke activiteiten georganiseerd zoals vergaderingen, bijeenkomsten en vermaak. Vanaf 1901 was in een zijgebouw van het pand een kegelbaan geopend. De Haagsche Courant schrijft: “ “De eigenaar van hotel en cafe „Sans-Souci‟ [...] heeft een ruime, flink verlichte kegelbaan doen maken. De baan is gisteravond door de genoodigden beproefd en zeer goed bevonden."
Toen enige tijd geworpen was, opende de eigenaar een wedstrijd waarvoor hij een gouden kegeltje als prijs uitloofde. Na afloop bleef men nog gezellig wat samen, heildronken uitbrengende op allerlei, bij welke gelegenheid nog 4.40 gulden voor de boeren werd bijeengebracht.” Op 8 mei 1907 werd zelfs in dit pand door kegel-vereniging „Limburgia‟ de nationale kegelwedstrijd geopend.

Naast kegelen werd in 1914 de Duinoord Sportvereniging er opgericht. SV Duinoord heeft deze gebeurtenis in 2014 herdacht. In de jaren 1930 waren er twee biljarttafels en waren er op zaterdag en zondagavonden vanaf acht uur concerten en op zondagmiddag een matinee. Een foto uit de 1939 laat
Suikerzakje Hotel-Café Sans Souci. Foto: Ruud Both
een chique bovenzaal zien tijdens het openen van de winkelweek in de Paul Krugerlaan. In de oorlog hield het sociale leven bijna helemaal op. Er waren alleen nog een paar dierententoonstellingen in 1940 en 1941. Gelijk na de oorlog waren er weer repetities van de Operette-club, danslessen van Dansinstituut J.H. Zwart en een demonstratiecursus Esperanto van het Internationaal Esperanto-Instituut. Vanaf 1945 hielden de S.D.A.P. (de voorganger van de PvdA) en de Antirevolutionaire partij (voorganger van het CDA) ledenvergaderingen in het hotel.

In de beginjaren 1970 werden de multiculturele invloeden die de wijk tegenwoordig kenmerkt zichtbaar toen er een Surinaamse keuken werd geopend. Doordeweeks werd er gegeten maar vanaf vrijdag werd en vooral veel gedanst. Tweemaal per maand organiseerde voetbalclub Robin Hood hier ook zijn avonden. Vanaf 1971 was er een hoop gedoe rond de kegelbaan. Na 16 jaar te hebben gekegeld bij Sans Souci werd de huur voor kegelvereniging „Doe het maar beter‟ opgezegd met een termijn van slechts één maand. Dat was in strijd met de goede trouw meende de kegelvereniging en naderhand de rechter ook. Een rechtzaak tegen de kastelein werd verslagen in de Haagsche Courant. “Ik doe het niet
[...] er zijn leden bij die aan het eind van de avond een enkel kopje koffie afrekenen en mijn kosten stijgen maar!” De rechtbank stelt voor om te bemiddelen over een hogere huurprijs maar de kastelein peinst er niet over: “Ik heb het met mijn vrouw er over gehad en mijn besluit staat vast [...] we leven in 1971. Zou ik mij in een grote stad van 800.000 inwoners druk moeten maken om een kegelclub die op straat komt?” De rechter nam de kastelein deze stelling niet in dank af en stelde de kegelvereniging in het gelijk om grond van de geschonden goede trouw. In 1977 verloor het pand zijn horecafunctie en werden de biljarttafels en de bar in de krant te koop geplaatst. Al snel begon Fred van Olphen in datzelfde jaar een winkel voor buitensportartikelen, „Bever Zwerfsport‟. Deze winkel is tegenwoordig uitgegroeid met 40 winkels in binnen- en buitenland. In latere jaren heette de winkel „VIP Sport‟ en was tot 1984 in dit pand gevestigd.
Tegenwoordig is in dit pand „De Algemene Beglazing‟ gevestigd met een een showroom voor
Tiffany lampen en glas-in-lood.


History of hotel Sans Souci with photos from the municipal archive.

In this building on the corner of the Regentesselaan and De Gheijnstraat, until 1977 there was Hotel-Café-Restaurant 'Sans Souci'. This hotel was one of three meeting places in the neighborhood together with the former clubhouse 'De Beek' and the Free Academy in De Gheijnstraat.
The hotel was founded in 1900 and was first established at Regentesselaan 279-281, slightly more towards Regentesseplein. From 1900, the hotel advertises with 'Room with spacious balcony available for meetings'. Rooms were available from 1.25 guilders per night, which indicates that this hotel belonged to the middle segment of the city. From 1904 the hotel was located in this building where you now stand, Regentesselaan 317. This building was inhabited from 1896 and is therefore probably built as a house. As shown in the print below, the original architecture of the building has been preserved. The building is designed in the neo-renaissance style that characterizes the Regentessekwartier. What was decisive for that time are the equal heights of the floors. What is more striking is the large light in the café on the ground floor and the restaurant on the first floor. This has probably been an important reason to move to the corner of De Gheijnstraat.
 
In 1927 the building was restored and two adjustments were made to the exterior. First there was a roof over the terrace on the first floor and secondly, ornaments from the Jugendstil were added to the front of the building, giving the building an eclectic look. The use of Jugendstil was in line with many other hotels in The Hague that were mostly built in this style. Good examples are the Grand Hotel Central (1915) at the Lange Poten or Hotel Deux-Villes at the Buitenhof (1904).
In the hotel, many important activities such as meetings, meetings and entertainment are organized for the neighborhood. From 1901, a skittle alley was opened in a side building of the building. De Haagsche Courant writes: "" The owner of hotel and cafe "Sans-Souci" [...] has made a large, well-lit skittle alley. The job was tested by the guests last night and very good. "
When some time was thrown, the owner opened a contest for which he promised a golden cone as a prize. Afterwards, people stayed together for a little while, giving out howling on all kinds, on which occasion another 4.40 guilders was raised for the farmers. "On 8 May 1907 the cone club" Limburgia "opened the national cone contest even in this building.

In addition to skittles, the Duinoord Sportvereniging was founded in 1914. SV Duinoord commemorated this event in 2014. In the 1930s there were two billiard tables and there were concerts on Saturday and Sunday evenings from eight o'clock and a matinee on Sunday afternoons. A picture from the 1939 late
Sugar packet Hotel-Café Sans Souci. Photo: Ruud Both
 see a chic upstairs room during the opening of the shopping week in the Paul Krugerlaan. In the war, social life almost stopped. There were only a few animal exhibitions in 1940 and 1941. Right after the war there were again rehearsals of the Operette club, dance lessons from Dansinstituut J.H. Black and a demonstration course Esperanto from the International Esperanto Institute. From 1945, the S.D.A.P. (the predecessor of the PvdA) and the Antirevolutionary party (predecessor of the CDA) members' meetings at the hotel.

In the early 1970s, the multicultural influences that characterize the district today became visible when a Surinamese kitchen was opened. On weekdays there was eaten but from Friday on and especially a lot of dancing. Twice a month football club Robin Hood also organized its evenings here. From 1971 there was a lot of hassle around the skittle alley. After 16 years of contracting with Sans Souci, the lease for the cone club "Do it better" was canceled with a term of only one month. That was contrary to the good faith the cone association and afterwards the judge also thought. A lawsuit against the château was defeated in the Haagsche Courant. "I will not do it
[...] there are members who pay a single cup of coffee at the end of the evening and my costs go up! "The court proposes to mediate on a higher rent, but the innkeeper does not think about it:" I have it was with my wife about it and my decision is certain [...] we live in 1971. Would I have to worry about a cone club in a big city of 800,000 inhabitants? "The judge took the château this not grateful and put the conic union in the right to ground of the violated good faith. In 1977 the building lost its catering function and the billiard tables and bar were placed in the newspaper for sale. Soon after that Fred van Olphen started a store for outdoor articles, "Bever Zwerfsport". This shop has now grown to 40 stores at home and abroad. In later years the store was called "VIP Sport" and was located in this building until 1984.
Nowadays in this building "De Algemene Beglazing" is established with a showroom for
Tiffany lamps and stained glass.

Bron: Sebastiaan Coops, tegel: Regentesselaan / de Ghijnstraat

hotel sans souci 1.jpg

hotel sans souci.jpg

hotel sans souci2.jpg

suikerzakje.png

10/01/2019 : Hotel Sans Souci

Op de kruising tussen De Gheijnstraat en De Regentesselaan (nr. 317) stond hotel-cafe Sans Souci ('zonder zorgen'). Het pand werd gebouwd in 1904 en was tot 1977 in gebruik als hotel. Naderhand kwam de eerste vestiging van 'Bever zwerfsport' in dit pand. Momenteel zit er een glaszaak.

At the intersection between De Gheijnstraat and De Regentesselaan (no. 317) was hotel-cafe Sans Souci ('without worries'). The building was built in 1904 and was used as a hotel until 1977. Afterwards, the first location for 'Bever zwerfsport' came to this building. There is currently a glass shop.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / de Ghijnstraat

10/01/2019 : CityGard

Room for Concepts ontwikkelde de CityGard. Een plantenbak die makkelijk over de ondergrondse containers te plaatsen is, die met container en al opgetild kan worden door de vuilniswagens, en die ook makkelijk weer te verplaatsen is. Niet alleen maakt een klein tuintje om de container het lastiger en drempelverhogend om iets direct naast de container te zetten, ook verandert het de aanblik van de plek waardoor mogelijk ander gedrag ontlokt wordt. Prachtig mooi! En draagt ook bij aan de vergroening van de wijk Regentes/Valkenbos.

Room for Concepts developed the CityGard. A planter that is easy to place over the underground containers, that can be lifted with container and all by the garbage trucks, and that is also easy to relocate. Not only does a small garden around the container make it more difficult and threshold-raising to place something directly next to the container, it also changes the appearance of the place, which may elicit other behavior. Very beautiful! And also contributes to the greening of the Regentes / Valkenbos district.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / de Ghijnstraat
Meer info: www.roomforconcepts.com

_CityGard_RfC-ii.jpg

09/01/2019 : The Hague Streetarttour 9

REGENTESSELAAN 252
Sophia den Breems heeft met haar ontwerp de buurt duidelijk als inspiratie gebruikt. Haar werk staat midden in het Regentessenkwartier, ook wel de uitvinderwijk genoemd. In de schildering kan je meerdere uitvinders en belangrijke personen terugvinden zoals Galileo Galilei, Isaac Newton en Benjamin Franklin. Sophia den Breems studeerde aan de kunstacademie af als grafisch ontwerper, maar werkt voornamelijk als illustrator. De altijd ietwat chaotische beelden bestaan ​​veelal uit vele kleine verhalen, geïnspireerd door het menselijk leven, sociale structuren en taboes.

REGENTESSELAAN 252
Sophia den Breems has clearly used the neighborhood as inspiration with her design. Her work is in the middle of the Regentessenkwartier, also known as the inventor neighborhood. In the painting you can find several inventors and important people such as Galileo Galilei, Isaac Newton and Benjamin Franklin. Sophia den Breems graduated from the art academy as a graphic designer, but mainly works as an illustrator. The always somewhat chaotic images often consist of many small stories, inspired by human life, social structures and taboos.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Regentesselaan / de Ghijnstraat
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

 9 streetart regentesselaan tegel 30.JPG

01/01/2019 : Regentesselaan 375

Regentesselaan 375A (links, geneesmiddelen, verplegingsartikelen, gummiwaren, schoenmakerij). Rechts een vleeschhouwerij 'hondenvoer zonder bon, vlees afval'

Regentesselaan 375A (left, medicines, nursing articles, rubber products, shoemaking). On the right a meat sculpture 'dog food without a coupon, meat waste'

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / de Ghijnstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

regentesselaan 375.jpg

04/12/2018 : de Gulden Klinker: Groenproject

Alle mensen die samen actie ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken kunnen de Gulden Klinker krijgen. Iedereen kan meedoen: van buurtbewoner tot winkelier en scholier.

Op de hoek in de Gheijnstraat/ Beeklaan ligt een Gulden Klinker.

All people who take action together to make their environment cleaner, safer or more pleasant can receive the Gulden Klinker. Everyone can participate: from local residents to shopkeepers and students.

There is a Gulden Klinker on the corner in the Gheijnstraat / Beeklaan.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Regentesselaan / de Ghijnstraat
Meer info: https://www.denhaag.nl/nl/in-d...