05/09/2019 : Kruideniers winkel op Newtonplein 64...

J.J. Laman
2009-05-07 00:00:
'Deze kruidenierswinkel heeft tot +/_1975 bestaan en was van de Hr en mevr Pol. Nadat de Hr Pol in 1977 overleden was, heeft mevr Pol het verkocht aan indonesisch/chinese mensen die er een bedrijf van maakten om restaurants te bevooraden. Tot op heden zit dit bedrijf er nog steeds in naar mijn weten. Ikzelf heb er vanaf 1959 t/m 1973 gewoond, samen met mijn opa en oma. Die hebben er nog tot december 1989 gewoond.'


J.J. Laman
2009-05-07 00:00:
'This grocery store existed until + / _ 1975 and belonged to Hr and Mrs. Pol. After Mr Pol died in 1977, Mrs. Pol sold it to Indonesian / Chinese people who turned it into a restaurant to supply restaurants. To date, this company is still in my knowledge. I myself lived there from 1959 to 1973, together with my grandfather and grandmother. They lived there until December 1989. "

Bron: Myrthe Cools, tegel: Newtonplein
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

HGA001-613902.jpg

26/01/2019 : Gevelversiering

De gevelversiering op de ingang van de school aan de Cartesiusstraat laat zien wat de meisjes werd onderwezen.

The façade decoration at the entrance to the school on Cartesiusstraat shows what the girls were taught.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Newtonplein

bij 40.jpeg

09/01/2019 : The Hague Streetarttours 12

NEWTONPLEIN
Dit huisje op het Newtonplein heeft in samenwerking met de bewoners van het plein een facelift gekregen in 2015. Bij het opknappen stond het natuur en de samenhorigheid in de buurt centraal.

NEWTONPLEIN
This cottage on Newtonplein, in collaboration with the residents of the square, received a facelift in 2015. When redecorating, the focus was on nature and togetherness in the neighborhood.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Newtonplein
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

12---.JPG

08/01/2019 : De Nieuwe Heilig Hart school

Op 21 november 1800 richtte Madeleine Sophie Barat in Parijs 'la Société du Sacré-Coeur de Jésus' op, een gezelschap van vrouwelijke religieuzen, die zich vooral wijdde aan opvoeding en vorming van meisjes. De ingang van de school die zich aan de Beeklaan bevind, met grote letters Heilige Hart op de voorgevel, is in 1954 verplaatst naar de Cartesiusstraat. Uit deze tijd dateren ook de gevel en beeldornamenten waarop te zien is wat de katholieke meisjes leerden; links allerlei huishoudartikelen en rechts een naaimachine. Bij de deur vinden we een meisje bij een oven en kookpan, links een meisje dat gezegend wordt door een priester.

(bron: Laetitia van Rijckevorsel; Een wereld apart : geschiedenis van het Sacré-Coeur in Nederland, Hilversum 1996)
bron; haagsescholen.nl

On November 21, 1800, Madeleine Sophie Barat founded "la Société du Sacré-Coeur de Jésus" in Paris, a company of female religious, devoted primarily to the education and training of girls. The entrance to the school on Beeklaan, with large letters Sacred Heart on the facade, was moved to Cartesiusstraat in 1954. The façade and sculptures also date from this time, showing what the Catholic girls learned; all kinds of household items on the left and a sewing machine on the right. At the door we find a girl by an oven and stew pot, on the left a girl who is blessed by a priest.

(source: Laetitia van Rijckevorsel; A world apart: history of the Sacré-Coeur in the Netherlands, Hilversum 1996)
source; haagseescholen.nl

Bron: Myrthe Cools, tegel: Newtonplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

cartesiusstraat.jpg

10/10/2018 : Newton of Descartes?

Op het newtonplein staat niet een standbeeld van Newton.. maar een standbeeld van Descartes door Émile de Nieuwekerke, gemaakt in 1845. Sinds 1914 kijkt de filosoof over de Cartesiusstraat in Den Haag.

Emile de Nieuwekerke heeft ook het standbeeld van Willem van Oranje gemaakt aan het Noordeinde.
Het beeld toont de prins van Oranje, in brons uitgevoerd, als ruiter te paard. De prins werd door de beeldhouwer afgebeeld als legeraanvoerder; in zijn rechterhand houdt hij een baton, in zijn linkerhand de teugels, zijn gespoorde laarzen in de stijgbeugels. De meer dan levensgrote mannenfiguur is gekleed in een harnas, omhangen met een sjerp en degen, hij draagt een plooikraag en een hoed met pluim. Het stappend paard draagt een zadel en tuigage.

Het ruiterstandbeeld staat op een sarcofaagvormige sokkel, waarop in cartouches aan drie zijden de namen van de zeven gewesten Holland, Friesland, Zeeland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Groningen zijn aangebracht en daaronder in rechthoekige omlijstingen hun rijk gedecoreerde en bekroonde wapenschilden. Op de voorkant het wapen van Willem van Oranje, onder zijn devies 'je maintiendrai'.

Het geheel staat op een marmeren voet, waarop in reliëf teksten zijn aangebracht in Latijn en in Nederlands. Aan de linkerkant: "aan Prins Willem den Eersten door Koning Willem den Tweeden toegewijd", aan de rechterkant: "onthuld den 17den November 1845".

On the newton square there is not a statue of Newton .. but a statue of Descartes by Émile de Nieuwekerke, made in 1845. Since 1914, the philosopher has been watching the Cartesiusstraat in The Hague.

Emile de Nieuwekerke has also made the statue of William of Orange at the Noordeinde.
The statue shows the Prince of Orange, executed in bronze, as a rider on horseback. The prince was depicted by the sculptor as army commander; in his right hand he holds a baton, in his left hand the reins, his spun boots in the stirrups. The more than life-sized male figure is dressed in armor, hanging with a sash and sword, he wears a ruff and a hat with plume. The stepping horse carries a saddle and rigging.

The equestrian statue stands on a sarcophagous pedestal, on which the names of the seven provinces of Holland, Friesland, Zeeland, Overijssel, Gelderland, Utrecht and Groningen are arranged on three sides, and their richly decorated and award-winning coats of arms in rectangular frames. On the front the coat of arms of William of Orange, under his motto 'your maintiendrai'.

The whole is on a marble base, with embossed texts in Latin and in Dutch. On the left: "to Prince William the First, dedicated by King William the Second," on the right: "revealed on the 17th November 1845".

Bron: Myrthe Cools, tegel: Newtonplein

Descartes_-_Den_Haag-The_Hague_Netherlands.JPG

Émilien_de_Nieuwerkerke_BNF_Gallica.jpg