05/11/2018 : De Perponcherstraat 103 'T Sunneke

Deze woonstraat is vanaf 1890 gebouwd. Zijn naam herinnert aan graaf Hendrik de Perponcher die leefde van 1771 tot 1856. Hij was generaal van de tweede Nederlandse Divisie die Napoleon hielp verslaan in de slag bij Waterloo in 1815.
In 1959 begon gediplomeerd verpleegster Miep Dommisse-Nijveldt haar verpleeghuis ’t Sunneke 2.

Achter nummer 103 renoveerde zij vijf woonhuizen (99-107). Zij organiseerde ziekenverpleging met reactivering en revalidatie van honderd oudere patiënten voor wie thuis en in het ziekenhuis geen plaats was.
De huisartsen van der Meer-van Manen en Cools legden hier de grondslag voor ouderengeneeskunde.
Vanaf 1977 werd deze straat echter te krap voor de verbetering van Sunneke2 dat uiteindelijk in 1997 naar elders is verplaatst.
Aansluitend werd De Perponcherstraat 103 een woongroep voor ex-verslaafden om weer te leren wonen in een woonstraat. Zij kwamen uit de Emiliehoeve en Triple-Ex van psychiatrisch centrum Bloemendaal.
Eind 1999 werd deze woongroep onderdeel van Brijder (Parnassia) die hier tot 2018 vele cliënten aan een baan en woonruimte hielp voor een verder leven zonder verslaving.
In 2018 is deze woongroep naar elders verplaatst. Er worden woonappartementen gevestigd.
In de afgelopen zestig jaar heeft deze klassieke woonstraat veel bijgedragen aan verpleging, herstel en de resocialisatie van zieken.
Bronnen:
www.GENI.com/people
Nederlands Tijdschrift Geneeskunde 1967;11:256

This residential street was built from 1890 onwards. His name is reminiscent of Count Henry the Perponcher who lived from 1771 to 1856. He was general of the second Dutch Division that helped Napoleon defeat at the Battle of Waterloo in 1815.
In 1959, qualified nurse Miep Dommisse-Nijveldt started her nursing home 't Sunneke 2.

Behind number 103 she renovated five houses (99-107). She organized patient nursing with reactivation and rehabilitation of one hundred elderly patients for whom there was no room at home and in the hospital.
The doctors van der Meer-van Manen and Cools laid the foundation for geriatric medicine.
From 1977 onwards, however, this street became too tight for the improvement of Sunneke2, which eventually moved elsewhere in 1997.
Subsequently De Perponcherstraat 103 became a residential group for former addicts to learn to live in a residential street again. They came from the Emiliehoeve and Triple-Ex from the psychiatric center Bloemendaal.
At the end of 1999, this residential group became part of Brijder (Parnassia) which, until 2018, helped many clients in a job and living space for a further life without addiction.
In 2018 this residential group has moved elsewhere. Residential apartments are established.
In the past sixty years, this classic residential street has contributed a lot to nursing, recovery and resocialisation of the sick.
Sources:
www.GENI.com/people
Dutch Journal of Medicine 1967, 11: 256

Bron: H.J.M. Cools

Bron: Myrthe Cools, tegel: Laan van Meerdervoort / de Perpocherstraat

1975 sunneke (7) dafje drvdMeer kopie.jpg

1975 sunneke lepeltje.JPG