11/04/2019 : Sint Joris en de Draeck

Geschiedenis van de bar "Sint Joris en de Draeck".

Sint Joris Koningsplein 6 was volgens enkele bronnen gevestigd aan het Achterom en verhuisde in de jaren 30 naar het Koningsplein. De geschiendenis is onduidelijk. De naam Sint Joris duikt al op in 1459. In een gedicht uit omstreeks 1640 wordt alleen het café op de Nieuwe Turfmarkt bezongen. In het huidige Sint Joris en de Draeck staat onder andere een 17 eeuws authentieke biechtstoel die dienst doet als drankkast en de glas in loodramen zijn voor een deel behouden gebleven. De foto is uit 1977.

History of the bar "Sint Joris en de Draeck".

According to some sources, Sint Joris Koningsplein 6 was located at the Achterom and moved to Koningsplein in the 1930s. The history is unclear. The name Sint Joris already appears in 1459. In a poem from around 1640 only the café on the Nieuwe Turfmarkt is sung. In present-day Sint Joris and De Draeck there is, among other things, a 17-century authentic confessional chair that serves as a beverage cabinet and the stained glass windows have been partially preserved. The photo is from 1977.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningsplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

st joris.jpg

10/01/2019 : Hagenaar/Hagenees

Het achter de duinen gelegen Den Haag was in de Belle Epoque een chique stad die moest wennen aan de nieuwe grote volkswijken die in ras tempo verschenen op de omliggende veengronden. De bewoners van de nieuwe wijken werden spottend ‘veenbewoners’ en ‘Hagenezen’ genoemd, terwijl de Hagenaars die vanouds de hoger gelegen zandgronden bewoonden, zich beschouwden als de ‘beter gesitueerden’. Gewoonlijk hanteert men nu gewoonlijk de Laan van Meerdervoort als grens tussen de zand- en veenbewoners, ongeacht de ondergrond van de bebouwing.

The Hague, located behind the dunes, was a chic city in the Belle Epoque that had to get used to the new major working-class neighborhoods that appeared in rapid succession on the surrounding peat soils. The residents of the new neighborhoods were mockingly called "peat residents" and "Hagenezen", while the people of Hagen who traditionally inhabited the higher sandy soils considered themselves to be the "better-off". Usually the Laan van Meerdervoort is usually used as a boundary between sand and peat inhabitants, regardless of the subsurface of the buildings.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Koningsplein
Meer info: Bron: Monumenten inventarisati...

304px-HaagseHarryStatue.jpg

10/01/2019 : Boekhandel op de hoek...

Weimarstraat hoek Koningsplein (architect H. Boekholt), kantoorboekhandel P.J. van Leeuwen en Zoon.


Weimarstraat corner Koningsplein (architect H. Boekholt), office bookstore P.J. van Leeuwen and Son.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningsplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

boekhandel koningsplein.jpg

10/01/2019 : Van Merlestraat 67-69

In de Van Merlenstraat 67-69 was van 1894 tot 1989 een school gevestigd. In eerste instantie heette deze de Openbare Burgerschool die in 1921 een openbare lagere school werd. Sinds 1948 was dit de Brederodeschool. Tegenwoordig zijn er in de voormalige school atelierwoningen gerealiseerd. (bron: haagse scholen.nl/stroom.nl)

Op de foto staan links Henk Lukassen en rechts Jan de koster, foto uit privé-bezit.

In the Van Merlenstraat 67-69 a school was established from 1894 to 1989. At first it was called the Public Citizens' School which became a public elementary school in 1921. Since 1948 this was the Brederodeschool. Nowadays, studio residences have been realized in the former school. (source: haagse scholen.nl/stroom.nl)

On the photo are left Henk Lukassen and on the right Jan de koster, photo from private collection.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Koningsplein
Meer info: (bron: haagse scholen.nl/stro...

schooljongens van merlestraat.jpg

van merlen school.jpg

08/01/2019 : De perponcherstraat in de oorlog

Op deze foto uit 1941 zie je een vlag met hakenkruis aan de gevel. Daarnaast zat een kleermaker.

On this photo from 1941 you see a flag with a swastika on the facade. There was also a tailor.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningsplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

de perpocher in oorlog.jpg

08/01/2019 : Vijver op het Koningsplein

Op deze foto uit 1949 ziet u de trambaan met lijn 5 en de vijver op het Koningsplein.

This photo from 1949 shows the tram line with line 5 and the pond on Koningsplein.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningsplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

koningsplein met tram.jpg

koningsplein met vijver en bloemen.jpg

06/01/2019 : Generaal Jan van Swieten

Er zijn twee bekende Swietens die je maar beter niet kunt verwarren. Gott-fried baron van Swieten was kunstliefhebber, bevriend met Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven en Wolfgang Amadeus Mozart.
Jan van Swieten, waar de Van Swietenstraat naar vernoemd is, vocht als generaal in verscheidene oorlogen.
In 1873-1874 leidde hij de tweede expeditie naar Atjeh en bezette de kraton van Atjeh, waarbij hij de beroemd geworden zin uitsprak:
‘De kraton is ons [..].’
Aansluitend zette hij het ‘Wien Neêrlands bloed’ in en liet de Champagne rondgaan. Zijn optreden in Atjeh werd zeer betwist. Hij werd beschuldigd van ‘verkeerde humaniteits-beginselen’.
De wijk waarin de Van Swietenstraat ligt werd vroeger het Veldherenkwartier genoemd.

De foto: links: Jan van Swieten, [1807-1888] en rechts Gottfried baron van Swieten, [1733-1803].

There are two famous Swietens that you shouldn't confuse. Gott-fried Baron van Swieten was an art lover, friends with Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven and Wolfgang Amadeus Mozart.
Jan van Swieten, to which the Van Swietenstraat is named, fought as a general in various wars.
In 1873-1874 he led the second expedition to Aceh and occupied the kraton of Aceh, pronouncing the famous sentence:
"The kraton is our [..]."
He then used the "Wien Netherland blood" and let the Champagne go around. His performance in Aceh was highly disputed. He was accused of "wrong humanity principles".
The neighborhood in which Van Swietenstraat is located was previously called the Veldherenkwartier.

The photo: left: Jan van Swieten, [1807-1888] and right Gottfried baron van Swieten, [1733-1803].

Bron: Nico Krijn, tegel: Koningsplein

van swiet.jpg

06/01/2019 : Ferdinand Bordewijk

De schrijver Ferdinand Bordewijk werd in 1884 in Amsterdam geboren. De jonge Ferdinand is negenenhalf als het gezin Bordewijk in 1894 naar ver-huisd. Hij doorliep het gymnasium aan het Hoge Westeinde. Reinold Vugs schreef in zijn biografie over Bordewijk:
‘De eerste twee huizen in Den Haag waren gelegen in de Van Swieten-straat, op de nummers 88 en 159, een keurige buurt aan de zuidkant van de stad. De Bordewijks woonden er omringd door onderwijzers, winkeliers en veel (oud)-militairen. Uit 1898, adres Van Swietenstraat 159, zijn gegevens bekend over de belasting – de ‘Hoofdelijke omslag’ – die Hendrik moest betalen: hij behoorde tot de hoogst aangeslagenen in zijn straat.’

Vugs, R., F. Bordewijk, een biografie, Uitgeverij De Prom, Baarn, 1995

De foto: Het gezin Bordewijk, rond 1908. Van links naar rechts: Hugo, Hendrik junior, Ferdinand (de schrijver), moeder Johanna, vader Hendrik en Johann.

The writer Ferdinand Bordewijk was born in 1884 in Amsterdam. The young Ferdinand moved nine and a half when the Bordewijk family moved in 1894. He went through the gym at the Hoge Westeinde. Reinold Vugs wrote in his biography about Bordewijk:
"The first two houses in The Hague were located on Van Swietenstraat, on numbers 88 and 159, a neat neighborhood on the south side of the city. The Bordewijks lived there surrounded by teachers, shopkeepers and many (former) soldiers. From 1898, address Van Swietenstraat 159, information is known about the tax - the "Roll-back" - that Hendrik had to pay: he was among the highest hit in his street. "

Vugs, R., F. Bordewijk, a biography, Publisher De Prom, Baarn, 1995

The photo: The Bordewijk family, around 1908. From left to right: Hugo, Hendrik junior, Ferdinand (the writer), mother Johanna, father Hendrik and Johann.

Bron: Nico Krijn, tegel: Koningsplein

bordewijk.jpg

15/12/2018 : Koningsplein nr 29

Op het Koningsplein nr 29 zat vroeger een Bijkantoor van de Nutsspaarbank.

Koningsplein no. 29 used to be a branch of the Nutsspaarbank.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningsplein
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

nutsspaarbank.jpg

23/11/2018 : Stolperstein

De Perponcherstraat 94

Wie goed oplet ziet het markante messing plaatje van 10 x 10 cm in de stoepbestrating liggen van dit huis in de Perponcherstraat. Het is een zogenaamde ‘Stolperstein’ (struikelsteen) om slachtoffers van de Holocaust te herdenken, naar een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Zijn motto is; ‘een mens is pas vergeten als zijn of haar naam is vergeten’.


De Perponcherstraat, hoek Laan van Meerdervoort (zijkant van Laan van Meerdervoort 198-198A), muur met aanplakbiljetten, o.a. ‘V = Duitschland wint voor Europa op alle fronten’ en Waffen SS (1941). Foto: J. Blackstone (vervaardiger), collectie Haags Gemeentearchief

De Perponcherstraat 94

If you pay close attention, you will notice the striking brass plate measuring 10 x 10 cm in the pavement of this house in the Perponcherstraat. It is a so-called 'Stolperstein' (stumbling stone) to commemorate victims of the Holocaust, after an initiative by the German artist Gunter Demnig. His motto is; 'A person is only forgotten if his or her name is forgotten'.


The Perponcherstraat, corner Laan van Meerdervoort (side of Laan van Meerdervoort 198-198A), wall with posters, among others 'V = Germany wins for Europe on all fronts' and Waffen SS (1941). Photo: J. Blackstone (manufacturer), collection of The Hague Municipal Archives

Stolperstein voor Jo Allers bij De Perponcherstraat 94
10 februari 2017
Op zaterdag 11 februari plaatst de Duitse kunstenaar Gunter Demnig een struikelsteentje – ‘Stolperstein’ – voor Jo Allers bij De Perponcherstraat 94. Jo Allers woonde daar. Hij was in 1940 net gepensioneerd.

In het najaar van 1940 werd hij gearresteerd omdat hij een zender in zijn huis had voor de verbinding met Engeland over militaire geheime informatie. Mijn vader Jan van den Hout bediende die zender in opdracht van Lodo van Hamel. Jo Allers had bij de buitenlandse inlichtingendienst gewerkt. Hij wist dus heel goed welk risico hij liep en hij was bang, maar hij deed het toch omdat hij vond dat hij het moest doen.

Jo Allers zat een half jaar vast in de Scheveningse gevangenis, het zogenaamde ‘Oranjehotel’ en werd in april 1941 veroordeeld tot 10 jaar tuchthuis. Hij was toen 62 jaar. Na verblijf in het tuchthuis van Münster en in het concentratie-veenkamp Brual Rhede net over de grens met Groningen bezweek hij tenslotte in oktober 1943 in het tuchthuis van Hameln. Jo Allers was de vader van mijn moeder Emmy Allers; hij zou nooit mijn opa worden.

Jo Allers is door de Oorlogsgravenstichting in 1953 overgebracht van Hameln naar de Nederlandse erebegraafplaats op ‘An der Seelhorst’ in Hannover. Nu krijgt hij eindelijk ook een steentje in Nederland. De geplande tijd voor het plaatsen van het steentje is om 11.00 uur. Er worden die ochtend nog meer steentjes in Den Haag geplaatst. De meeste steentjes zijn voor Joodse Hagenaars. Jo Allers is de enige die dat weekend een steentje krijgt als ex-politiek gevangene.

Over het lied van de Moorsoldaten: het lied is al in 1933 gemaakt door Duitse gevangenen in een van de Duitse veenkampen. De tekst is van Wolfgang Langhoff, de muziek van Rudi Goguel. Jo Allers en mijn vader leerden het in Brual Rhede in 1941. ‘Moorsoldaten’ waren de gevangenen die met de spade over de schouder elke dag het veen in moesten om daar te werken. Ik zal alleen het laatste couplet zingen; ik hoop dat velen van u het met mij mee zullen zingen.

Carla van den Hout
Koningsplein 45
2518 JH Den Haag
070-3602318
06-20687454

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningsplein
Meer info: http://www.deoud-hagenaar.nl/2...

Jo-Allers-met-Robbie.jpg

stolperstein.jpg

unspecified.png

05/11/2018 : Koningsplein

Het koningsplein verwijst naar zowel de toenmalige koning Willem III als naar het nationale gevoel bij de aanleg van dit plein dat in 1892 was voltooid. De huidige koning hoeft niet bang te zijn voor spottende kritiek van de hofnar die sinds 2014 hier is te bewonderen. Het in brons uitgevoerde beeld ‘De Speler’ van kunstenaar Folkert de Jong zwijgt in alle toonaarden. Veelzeggender en spottender misschien was het beeld ‘Horsepower’ dat in 2003 hier was onthuld. De kunstenaar Zadok Ben-David maakte een enorm ruiterstandbeeld zoals er elders in de hofstad te zien zijn. Maar in plaats van een koning te paard bevond zich op de imposante sokkel slechts een paardenskelet zonder berijder. Het beeld zou storm en kritiek niet lang trotseren, maar de aanblik van de lege sokkel vele jaren sinds 2005 was eveneens pijnlijk symbolisch.

Foto: Dienst voor stadsontwikkeling, Haagsche BeeldbankThe Koningsplein (Royal Square) refers to both the then King William III and to the national feeling in the construction of this square that was completed in 1892. The current king does not have to be afraid of mocking criticism from the court jester that can be admired here since 2014. The in bronze executed sculpture 'The Player' by artist Folkert de Jong is silent in all keys. More interesting and perhaps more funny was the sculpture 'Horsepower' that was unveiled here in 2003. The artist Zadok Ben-David made a huge equestrian statue as can be seen elsewhere in the court city. But instead of a king on horseback there was only a horse skeleton without rider on the imposing pedestal. The image would not long stand storm and criticism, but the sight of the empty pedestal many years since 2005 was also painfully symbolic.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Koningsplein
Meer info: https://www.stroom.nl/nl/kor/p...

7-03-14-3 Lege Sokkel.jpeg

Horse power' by Zadok Ben-David (2003).jpeg

koningsplein kopie.jpeg