05/04/2019 : Cafe de Asplaag

Dit cafe heeft zijn naam te danken aan het feit dat het vroeger onder de rook van de vuilverbranding lag.
Toch zie je op de foto dat het in het begin een koffiehuis was van "de Christelijke Geheelonthouders".
Foto omstreeks 1940.

This cafe owes its name to the fact that it used to be under the smoke of the waste incineration.
Yet you can see on the photo that it was in the beginning a coffee house of "the Christian Whole-Reminders".
Photo approximately 1940.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmaplein / De Constant Rebecqestraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

de asplaag....jpg

05/04/2019 : Melkinrichting De Sierkan

De 's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan was een zuivelfabriek te Den Haag. Ze bestond meer dan tachtig jaar, van de oprichting in 1879 tot de overname door de Coöperatieve Melk Centrale (CMC) in 1961.

Zolang de steden klein waren, was de toevoer van verse melk geen probleem, maar in de 19e eeuw werd de stad uitgebreid, en onder andere het Willemspark en de Archipelbuurt werden aangelegd. Tegen het einde van de 19e eeuw vonden apotheker Mouton, enkele collegae en Koentz, een gepensioneerde officier dat de kwaliteit van de melk toch vaak te wensen overliet. Zij hebben Melkinrichting De Sierkan opgericht.

Na het overlijden van Koentz in januari 1915 kwam de directie in handen van de heren L.D. Huisman en Koning. Huismans vader F.J. Huisman werd later bedrijfsleider aan de Lulofsstraat, maar werkte toen nog op de Nieuwe Haven, waar L.D. Huisman geboren werd en in de fabriek opgroeide.

Het hoofdkantoor bleef in de Nieuwe Havenstraat, waar ook de wagenmakerij en de koperslagerij waren. Hier werden de koperen kannen gemaakt. Tijdens de oorlog werden deze in beslag genomen en omgesmolten voor de munitieproductie.

Melk werd tijdens de eerste jaren bij de boeren opgehaald en naar de fabriek in de stad gebracht. In 1917 besloten Huisman en Koning dat het beter was melkontvangstpunten buiten de stad op te richten. Hiertoe werd een gebouw in Alphen aan den Rijn aangeschaft en in 1920 in Bodegraven. Van daaruit werd de melk per boot naar de fabrieken in de stad gebracht, en ook naar Rotterdam en later naar Haarlem. Vanaf de fabrieken werd de melk in een tank door paard en wagen naar de uitgiftepunten (later winkels) gebracht.

In 1922 werd de laatste melkfabriek geopend. Deze was aan de Lulofsstraat bij de Laakhaven. Er werd ook boter, room en karnemelk gemaakt. In 1937 kwam er een flessenfabriek naast. Na de oorlog werd er met een tweeploegendienst gewerkt.

Naarmate Scheveningen en Den Haag groter werden, was er steeds meer melk nodig. In het jaar van de oprichting verwerkte De Sierkan 900 000 liter melk. Vijftig jaar later waren er meer dan 50 uitgiftepunten en werd er 37 000 000 liter verwerkt. De belangrijkste uitgiftepunten waren:

1879: Nieuwe Haven 95
1884: Van Galenstraat 34-40, het eerste filiaal
1893: Conradkade
1895: Keizerstraat in Scheveningen
1897: Van den Boschstraat in het Bezuidenhout
1898: Maaswijkstraat in Scheveningen
1904: Stadhouderslaan, hoek Antonie Heinsiusstraat, in het Stadhouderskwartier, gebouwd naar ontwerp van J.F.L. Frowein, in 1987 gerenoveerd, werd groepswonen voor ouderen
1910: Frederik Hendriklaan 80, hoek Bentinckstraat in het Stadhouderskwartier, later Albert Heijn
1911: Delftselaan
1915: Koningin Emmaplein
1920: Loosduinseweg
1927: Geraniumstraat in de Bloemenbuurt

Er waren ook melkdepots en uitgiftepunten in de Atjehstraat, Berkendael, Eerste Van der Kunstraat (met ijsfabriek, later Ermi ijs), Laan van Meerdervoort (hoek Beeklaan), Maaswijckstraat, Schoolstraat, Valeriusstraat en de Watervlierstraat.

Na de oorlog was er een fusie met de Residentie Melk Inrichting (RMI).


The 's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan was a dairy factory in The Hague. It existed for more than eighty years, from its founding in 1879 to its acquisition by the Cooperative Milk Plant (CMC) in 1961.

As long as the cities were small, the supply of fresh milk was no problem, but the city was expanded in the 19th century, and the Willemspark and the Archipelbuurt were built, among other things. Towards the end of the 19th century, pharmacist Mouton, some colleagues and Koentz, a retired officer, found that the quality of the milk often left something to be desired. They have established De Sierkan Milking Establishment.

After the death of Koentz in January 1915, the management came into the hands of Messrs L.D. Huisman and Koning. Huisman's father F.J. Huisman later became manager at the Lulofsstraat, but then still worked at the Nieuwe Haven, where L.D. Huisman was born and grew up in the factory.

The head office remained in the Nieuwe Havenstraat, where the car workshop and the copper butcher shop were also located. The copper jugs were made here. During the war, these were confiscated and melted down for ammunition production.

Milk was collected from farmers during the first years and brought to the factory in the city. In 1917 Huisman and Koning decided that it would be better to set up milk reception points outside the city. To this end, a building was purchased in Alphen aan den Rijn and in 1920 in Bodegraven. From there, the milk was taken by boat to the factories in the city, and also to Rotterdam and later to Haarlem. From the factories the milk was transported in a tank by horse and cart to the delivery points (later stores).

The last milk factory was opened in 1922. This was on the Lulofsstraat near the Laakhaven. Butter, cream and buttermilk were also made. In 1937 a bottle factory was added. After the war a two-shift service was used.

As Scheveningen and The Hague grew, more and more milk was needed. In the year of its foundation, De Sierkan processed 900,000 liters of milk. Fifty years later, there were more than 50 dispensing points and 37,000,000 liters were processed. The most important issue points were:

1879: New Haven 95
1884: Van Galenstraat 34-40, the first branch
1893: Conrad quay
1895: Keizerstraat in Scheveningen
1897: Van den Boschstraat in the Bezuidenhout
1898: Maaswijkstraat in Scheveningen
1904: Stadhouderslaan, corner of Antonie Heinsiusstraat, in the Stadhouderskwartier, built to a design by J.F.L. Frowein, renovated in 1987, became group living for the elderly
1910: Frederik Hendriklaan 80, corner of Bentinckstraat in the Stadhouderskwartier, later Albert Heijn
1911: Delftselaan
1915: Queen Emmaplein
1920: Loosduinseweg
1927: Geraniumstraat in the Bloemenbuurt

There were also milk depots and dispensing points in Atjehstraat, Berkendael, Eerste Van der Kunstraat (with ice cream factory, later Ermi ice cream), Laan van Meerdervoort (corner of Beeklaan), Maaswijckstraat, Schoolstraat, Valeriusstraat and Watervlierstraat.

After the war there was a merger with the Residentie Melkinrichting (RMI).

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmaplein / De Constant Rebecqestraat
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/...

05/11/2018 : Het Molenslop

Aan het begin van de Constant Rebecquestraat bevond zich tot 1909 een buurtschapje met kleine huisjes aan een hobbelig straatje, dat bekend stond als het Molenslop. Even verderop lag de Haagse vuilnisbelt en Electriciteitsfabriek. De naam dankte het buurtje aan de molen genaamd De Haas uit 1693, die als laatste van de vele molens in 1909 werd gesloopt.
Geglazuurde bakstenen op het hoekpand Constant Rebecquestraat-Emmakade herinneren de lokatie van de molen. Ook is de gevelsteen van de molen nog te zien in de tuin bij het Gemeentemuseum.

At the beginning of the Constant Rebecquestraat there was a little hamlet with small houses on a bumpy street that was known as the Molenslop until 1909. A little further along was the rubbish dump in The Hague and the Electricity Factory. The name thanked the neighborhood at the mill called De Haas from 1693, which was the last of the many mills in 1909 was demolished. Glazed bricks on the corner building Constant Rebecquestraat-Emmakade remind the location of the mill. The stone's facing brick can also be seen in the garden at the Gemeentemuseum.

Brasserie De Sierkan is gevestigd in een filiaal van de gelijknamige voormalige Haagse zuivelfabriek die in 1879 werd opgericht. Het bedrijf was een initiatief van de apotheker Mouton en een gepensioneerde legerofficier, die vonden dat de kwaliteit van de aangevoerde melk in het verstedelijkte Den Haag verbeterd moest worden. De Sierkan was een groot succes, zij stond borg voor melk van goede kwaliteit en had meerdere vestigingen in de jonge wijk. Rond 1930 verwerkte de fabriek 37 miljoen liter melk dat toen nog in koperen kannen werd verdistribueerd, en waar het bedrijf naar is vernoemd.

Brasserie De Sierkan is located in a branch of the eponymous former dairy in The Hague that was founded in 1879. The company was an initiative of the pharmacist Mouton and a retired army officer, who felt that the quality of the supplied milk in the urbanized The Hague had to be improved. The Sierkan was a great success, it guaranteed good quality milk and had several branches in the young neighborhood. Around 1930, the factory processed 37 million liters of milk that was then still distributed in copper jugs, and which the company was named after.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Koningin Emmaplein / De Constant Rebecqestraat
Meer info: https://www.denhaag.wiki/index...

haasmolen.jpg

molenslop.jpg