04/11/2019 : Kinderkopje

Op de gevel van de openbare burgerschool’ (1885-1989) Koningin Emmakade nr 119 zijn twee kinderkopjes te zien. Een meisje en een jongen. Opvallend is het wat hij in zijn mond heeft... Is dat nou een sigaret?

On the facade of the public civic school (1885-1989), Koningin Emmakade no. 119, there are two face of children. A girl and a boy. What he has in his mouth stands out ... Is that a cigarette?

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmakade / Weimarstraat

peuk.jpg

31/01/2019 : Koningin Emmakade 133, dansinstituut B. Sternfeld

Benjamin Sternfeld
Schoonhoven, 24 april 1880 – Auschwitz, 1942
Bereikte de leeftijd van 62 jaar
Beroep: Dansleraar

Tekst uit een editie uit 1921 van Het Nederlandse Weekblad “Het Leven - Geillustreerd”.

Het Dans-Instituut van de Heer Ben Sternfeld in Den Haag is bekend bij de residentie-bewoners. Eensdeels dankt de heer Sternfeld zijn groote reputatie aan zijn uitmuntend onderwijs, anderdeels aan zijn fraaie inrichting; dit instituut toch behoort tot de beste van ’s-Gravenhage.
Dat van deze inrichting een groote roep uitgaat, valt niet te ontkennen en men zal dit begrijpen, wanneer men weet, dat de heer Sternfeld zijn opleiding ontving van Herm. Braun te Berlijn en zich vervolgens bekwaamd heeft te Weenen en te Boedapest, terwijl hij verder het Instituut van Jacques Dacroze te Genève bezocht ter bestudering van rythmiek en plastiek en het muzikale gedeelte. Dat zijn lessen niet vruchteloos waren blijkt uit het feit, dat door Sternfeld gecomponeerd werden American Walk, Brooklin, Shottische en de bekende dans Indian Rag, terwijl de in dit jaar door hem gecomponeerde Valse Séduction aangenomen werd op het Internationale Congres van Dansleeraren te Parijs.
Dank zij zijn groote bekwaamheid op zijn gebied en de gezellige wijze, waarop hij met zijn talrijke leerlingen weet om te gaan mag hij zich verheugen in de gunst van het Haagsche publiek. Men is het algemeen eens, dat de lessen in het Dans-Instituut Sternfeld niet alleen leerzaam zijn, maar ook, dat die lessen naar ieders genoegen gegeven worden, zoodat elke les op zich zelf een feestavond vormt, een avond dus van waar genoegen, en van kunstgenot. Op deze wijze is het heerlijk te offereren aan Terpsichoré, de muze der edele danskunst.

Alle rechten voorbehouden
Foto omstreeks 1921
Photo around 1921

Benjamin Sternfeld
Schoonhoven, April 24, 1880 - Auschwitz, 1942
Reached the age of 62 years
Profession: Dance teacher

Text from a 1921 edition of Het Nederlandse Weekblad "The Life - Illustrated".

The Dance Institute of Mr. Ben Sternfeld in The Hague is known to the residents of the residence. Particularly Mr. Sternfeld owes his great reputation to his excellent education, partly to his fine interior; this institute nevertheless belongs to the best of The Hague.
It is undeniable that this establishment has a great call, and this will be understood when it is known that Mr. Sternfeld received his training from Herm. Braun in Berlin and then trained in Viennese and in Budapest, while visiting the Institute of Jacques Dacroze in Geneva to study rhythm and plastic and the musical part. That lessons were not fruitless is evidenced by the fact that Sternfeld composed American Walk, Brooklin, Shottische and the well-known dance Indian Rag, while the Valse Séduction, composed by him in this year, was adopted at the International Congress of Dance Teachers in Paris.
Thanks to his great skill in his field and the pleasant manner in which he knows how to deal with his numerous pupils, he can rejoice in the favor of the Hague public. It is generally agreed that the lessons in the Sternfeld Dance Institute are not only instructive, but also that those lessons are given to everyone's satisfaction, so that each lesson itself constitutes a festive evening, an evening of true pleasure, and of enjoyment. In this way it is wonderful to sacrifice to Terpsichoré, the muse of noble dance art.

All rights reserved
Photo around 1921
Photo around 1921

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmakade / Weimarstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

koningin emmakade 133.jpg

09/01/2019 : Net om de hoek..

Op Koningin Emmakade 115, wat nu cafe de Stulp is, was omstreeks 1935 Central Bar van S.G.W. van Groningen Schinkel.

At Koningin Emmakade 115, which is now cafe de Stulp, Central Bar of S.G.W. from Groningen Schinkel.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmakade / Weimarstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

de stulp.jpg

05/11/2018 : Maison L.J.C. Lempers

Op de hoek van de Koningin Emmakade en de Weimarstraat zat in 1913 de firma Maison L.J.C. Lempers.
Dit pand is ontworpen door Josephus Jacobus Duijnstee.

Josephus Jacobus Duijnstee werd in 1881 in Den Haag geboren als jongste van 9 kinderen. Hij heeft prachtige gebouwen gemaakt, in uiteenlopende stijlen. Ondanks prestigieuze opdrachten, zoals de uitbreiding van de Haagse Passage, is hij tegenwoordig vrijwel vergeten. Op basis van kranten, het bevolkingsregister en zijn gebouwen valt er gelukkig nog wel iets over hem te vertellen.

Een van zijn vroegste ontwerpen is de lunchroom van L.J.C. Lempers, zijn zwager. Het is een vrij klassiek pand met een enorme uitbouw boven de deur. Opvallend is dat de ramen in één van de zijgevels al sinds de bouw dichtgezet, waarschijnlijk een constructieve noodzaak. In de jaren daarop zou hij meerdere woon/winkelpanden ontwerpen. Ik heb er nog drie via zijn krabbels kunnen vinden. Langzamerhand verschuift zijn stijl van klassiek richting een bescheiden en beheerste Art Deco. (Bron www.steenkrabbels.nl)Het schoolgebouw naast café-bistro Jules op de hoek was de zg. ‘openbare burgerschool’ (1885-1989) die vanaf 1948 Koningin Emmaschool genoemd werd. Er waren veel scholen aan de Emmakade, die vanaf hun oprichting eind 19de eeuw tot de meest moderne onderwijsinstellingen van het land behoorden.

Veel is te danken aan de Leidse textielfabrikant C.H. Krantz, deze zou aan de Emmakade in 1891 een nieuw soort onderwijs introduceren in Nederland, gebaseerd op een Zweeds model, waarbij ambachtelijke vaardigheden werden gecombineerd met academische lessen voor een evenwichtige ontwikkeling.Door dit particulier initiatief werd de grondslag gelegd voor de nog steeds bestaande onafhankelijke ‘Haagse Schoolvereeniging’ waarvan de beroemde onderwijsvernieuwer en Hagenaar Jan Ligthart de oprichter was.

On the corner of the Koningin Emmakade and the Weimarstraat, in 1913, the firm Maison L.J.C. Lempers.
This building was designed by Josephus Jacobus Duijnstee.

Josephus Jacobus Duijnstee was born in The Hague in 1881 as the youngest of 9 children. He has made beautiful buildings in various styles. Despite prestigious assignments, such as the expansion of the Hague Passage, he is now virtually forgotten. On the basis of newspapers, the population register and his buildings, there is fortunately still something to tell about him.

One of his earliest designs is the lunchroom of L.J.C. Lempers, his brother-in-law. It is a fairly classic building with a huge expansion above the door. It is striking that the windows in one of the side walls have been closed since construction, probably a constructive necessity. In the following years he would design several residential / shop buildings. I managed to find three more through his scribbles. Gradually his style of classical direction shifts a modest and controlled Art Deco. (Source www.steenkrabbels.nl)The school building next to café-bistro Jules on the corner was the so-called 'public citizen school' (1885-1989), which from 1948 was called Queen Emmaschool. There were many schools on the Emmakade, which from their founding end of the 19th century were among the most modern educational institutions in the country.

Much is due to the textile manufacturer C.H. Krantz, who would introduce a new type of education to the Emmakade in the Netherlands in 1891, based on a Swedish model, combining craft skills with academic lessons for balanced development. This private initiative laid the foundation for the still existing independent 'Haagse Schoolvereeniging' of which the famous educational innovator and Hagenaar Jan Ligthart was the founder.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Koningin Emmakade / Weimarstraat

14102565_1098147526917602_9154775458837050840_n.jpeg

lemper.jpg

lempers gevel.JPG

unspecified.png