31/07/2019 : Krajicek Playground Hondiusstraat

Krajicek Playground Hondiusstraat is de eerste Playground van de Krajicek Foundation en werd geopend op 15 juni 1998. Al meer dan 20 jaar worden hier wekelijks gratis sport- en spelactiviteiten aangeboden voor kinderen uit de buurt.

In 1996 won Richard Krajicek als eerste (en enige) Nederlander het wereldberoemde tennistoernooi Wimbledon. Samen met de gemeente Den Haag organiseerde hij daarom een tennisclinic in een Haagse aandachtswijk. Daar zag hij dat veel kinderen in Nederland het moeten doen zonder veilige plek -dicht bij huis- waar ze kunnen spelen, sporten en vriendjes kunnen maken. Hij wilde wat voor deze kinderen doen en hen een betere toekomst bieden. Daarom startte hij, als één van de eerste topsporters, in 1997 zijn eigen stichting: de Krajicek Foundation. Een jaar later was de eerste Playground een feit.

Een Krajicek Playground is een multifunctioneel sportveld waar kinderen uit de buurt gratis kunnen spelen en sporten. Het is een ontmoetingsplek in de buurt én een plek waar iedereen welkom is. Krajicek Playground Hondiusstraat wordt door de naastgelegen basisschool als schoolplein gebruikt. Na schooltijd, ’s avonds en in de weekenden kunnen kinderen hier onder begeleiding gratis buiten spelen en sporten. De activiteiten worden verzorgd door de buurtsportcoaches van Streetsport Den Haag en door Krajicek Scholarshippers. Dit zijn jongeren uit de buurt die in ruil voor een studiebeurs minimaal 100 uur aan activiteiten op en rondom de Playground organiseren. Zo krijgen deze jongeren de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen, groeien zij uit tot lokale rolmodellen én zijn kinderen verzekerd van regelmatige activiteiten. Op het kunstgrasveld wordt voornamelijk gevoetbald, maar er is ook voldoende ruimte voor andere sporten zoals basketbal, tennis en atletiek.

In 2015 is de Playground grondig gerenoveerd. Zo werd er een nieuw kunstgrasveld en sportveld aangelegd, maar ook een jongerencentrum gebouwd van waaruit kinderen sport- en spelmateriaal kunnen lenen. De volgende stap is om de Playground verder te moderniseren door innovatieve, interactieve en uitdagende sport- en spelelementen toe te voegen.

Krajicek Playground Hondiusstraat is the first Playground of the Krajicek Foundation and was opened on 15 June 1998. For more than 20 years, free sports and play activities have been offered here every week for children from the neighborhood.
 
In 1996 Richard Krajicek was the first (and only) Dutchman to win the world-famous tennis tournament Wimbledon. Together with the municipality of The Hague, he therefore organized a tennis clinic in an area of ​​attention in The Hague. There he saw that many children in the Netherlands have to do without a safe place - close to home - where they can play, play sports and make friends. He wanted to do something for these children and offer them a better future. That is why, as one of the first top athletes, he started his own foundation in 1997: the Krajicek Foundation. A year later, the first Playground was a fact.
 
A Krajicek Playground is a multifunctional sports field where children from the neighborhood can play and play sports for free. It is a meeting place in the neighborhood and a place where everyone is welcome. Krajicek Playground Hondiusstraat is used as a schoolyard by the adjacent primary school. After school, in the evenings and on weekends, children can play and play outside here for free under supervision. The activities are provided by the neighborhood sports coaches of Streetsport The Hague and by Krajicek Scholarshippers. These are young people from the neighborhood who organize at least 100 hours of activities on and around the Playground in exchange for a scholarship. This gives these young people the opportunity to develop themselves in a positive way, they grow into local role models and children are assured of regular activities. The artificial turf field is mainly football, but there is also plenty of room for other sports such as basketball, tennis and athletics.
 
The Playground was thoroughly renovated in 2015. For example, a new artificial grass field and sports field was installed, but a youth center was also built from which children can borrow sports and play material. The next step is to further modernize the Playground by adding innovative, interactive and challenging sport and game elements.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Hondiusstraat / de Ghijnstraat
Meer info: www.krajicek.nl

Hondius_01.jpg

Hondius_03.jpg

08/01/2019 : Arbeidershuisjes...

De straten tussen de Hondiusstraat en de Gaslaan werden in de jaren 1886-88 gebouwd om onderdak te verschaffen aan de arbeiders die werkzaam waren in met name de voormalige Gasfabriek. De huisjes en straatjes hebben veel van hun oorspronkelijkheid behouden en vormen nog steeds een bijzonder buurtje in het Regentessekwartier.

The streets between Hondiusstraat and Gaslaan were built in the years 1886-88 to accommodate the workers who were employed in the former Gasfabriek in particular. The houses and streets have retained much of their originality and still form a special neighborhood in the Regentessekwartier.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Hondiusstraat / de Ghijnstraat
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

hondiusstraat.jpg