05/09/2019 : Galileïstraat 58, kruidenierswinkel

Als je net om de hoek de Galileïstraat inloopt zie je pand nr 58. De gevel is totaal anders dan op de foto, maar het zag er toch echt vroeger zo uit.
Foto uit het Reclamevergunningenarchief van Bouw- en Woningtoezicht. Betreft het aanbrengen van een houten posterbord "Van Nelle voor koffie en thee".

If you walk into the Galileïstraat just around the corner, you will see building no. 58. The façade is completely different from the photo, but it really looked like this in the old days.
Photo from the Advertising Permits Archive of Building and Housing Supervision. Concerns the installation of a wooden poster board "Van Nelle for coffee and tea".

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: https://haagsgemeentearchief.n...

galilei 58.jpg

03/03/2019 : Het Chocoladehuis

Op de hoek van de Beeklaan en de Galileïstraat op nr 133 zat Het Chocoladehuis.


The Chocolate House was on the corner of Beeklaan and Galileïstraat on nr 133.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

chocolade huis.jpg

26/01/2019 : Fultonia

Bij de voordeur van woongroep Fultonia wordt het verschil met een ‘gewoon’ huis meteen zichtbaar. Veertien deurbellen en één bel waar ‘Gem’ bij staat. In Fultonia wonen in totaal 14 volwassenen, 2 kinderen en 1 kat, onze leeftijd varieert tussen 33 en 58. Verder heeft de woongroep een mooie tuin met waterval en vuurplaats, een dakterras, 48 zonnepanelen en een grote gemeenschappelijke huiskamer, de Gem. Dat is de ruimte waar we als bewoners regelmatig samen eten, een kaartje leggen en de maandelijkse vergadering houden.

Fultonia ligt in het Regentesse kwartier, halverwege het centrum en het strand. De woongroep heeft geen bepaalde ideologie of spirituele grondslag, zij is ontstaan uit een behoefte om betaalbare en gezellige woonruimte te creëren. Die gezelligheid kan bijvoorbeeld bestaan uit een spelletje, kampvuurtje en samen eten (meestal vegetarisch). Onder het motto: Samen kun je meer van je leefomgeving maken!

At the front door of the Fultonia residential group, the difference with a 'normal' house becomes immediately apparent. Fourteen doorbells and one bell with "Gem" on it. A total of 14 adults, 2 children and 1 cat live in Fultonia, our age varies between 33 and 58. The living group also has a beautiful garden with a waterfall and fire pit, a roof terrace, 48 solar panels and a large communal living room, the Gem. That is the area where we as residents regularly eat together, lay a card and hold the monthly meeting.

Fultonia is located in the Regentesse quarter, halfway between the center and the beach. The residential group has no specific ideology or spiritual foundation, it arose from a need to create affordable and cozy living space. This cosiness can, for example, consist of a game, campfire and eating together (usually vegetarian). Under the motto: Together you can make more of your living environment!

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: https://www.centrumgroepswonen...

 Beeklaan-e-w2000-h2000.jpeg

bij 25.jpeg

18/01/2019 : Met paard en wagen door de Edisonstraat...

Edisonstraat gezien van de Beeklaan, rechts ("De Zon"). Links op de hoek van de Galileïstraat een bakkerswinkel van C. Simons.
Helaas is de reclame op de muur verwijderd...Jan Roest maakt er reclame voor zijn Vleeschhouwerij op het Copernicus plein nr 10.
De foto is van omstreeks 1915.

Edisonstraat seen from the Beeklaan, on the right ("De Zon"). On the left on the corner of the Galileïstraat a bakery shop by C. Simons.
Unfortunately, the advertising on the wall has been removed ... Jan Roest is advertising there for his Vleeschhouwerij on Copernicus square no 10.
The photo is from around 1915.

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

edisonstraat de zon.jpg

09/01/2019 : The Hague Streetarttour 2

BEEKLAAN 312
Dit elektriciteitshuisje werd beschilderd door Paul Fluhman ‘KKade’, een Zwitserse graffiti artiest die bekend staat om zijn typografische vaardigheden. Dit werk is een verzameling van verschillende stijlen waarbij grafische elementen zijn gecombineerd met excentrieke letters en strakke lijnen. Als je bekend bent met graffiti zal je zijn strakke lijnen in de bollen waarderen, die hij zonder zwarte omlijning heeft gemaakt.

BEEKLAAN 312
This electricity house was painted by Paul Fluhman "KKade", a Swiss graffiti artist who is known for his typographic skills. This work is a collection of different styles where graphic elements are combined with eccentric letters and clean lines. If you are familiar with graffiti, you will appreciate his clean lines in the spheres, which he made without black outline.

Bron: thehaguestreetarttour, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.thehaguestreetartto...

2--.JPG

08/01/2019 : De Gruyter.

Het monumentale filiaal van De Gruyter op nr. 303 dateert uit 1918. De winkel van ‘kruideniersartikelen, zuivel en koloniale waar’ naar ontwerp van W. G. Welsing, is van binnen- als buiten grotendeels bewaard gebleven.

Het was eigenlijk de eerste "kruidenier" die een eigen huisstijl creëerde: alle panden van de Gruyter zijn te herkennen aan de groene tegels op de gevel.

The monumental branch of De Gruyter at no. 303 dates from 1918. The "grocery, dairy and colonial goods" store, designed by W. G. Welsing, has been largely preserved inside and outside.

It was actually the first "grocer" who created his own house style: all buildings of the Gruyter can be recognized by the green tiles on the facade.

Bron: Martin van Wallenburg, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

de gruyter.jpg

28/12/2018 : Jan Roest

Fultonstraat 1, vleeschhouwerij (1926-1931) van de gebr. J. & J.N. Roest, die gerund werd door Jan Roest (1885-1964). Links Nico Roest (1912-1977) en rechts Jan Roest (1910-1940), die zich op jeugdige leeftijd bezighielden met het bezorgen van bestellingen

Fultonstraat 1, Vleeschhouwerij (1926-1931) of the Gebr. J. & J.N. Roest, which was run by Jan Roest (1885-1964). On the left Nico Roest (1912-1977) and on the right Jan Roest (1910-1940), who were involved in delivering orders at a young age

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.haagsebeeldbank.nl/...

jan roest.jpg

vleeschhouwerij jan roest.jpg

05/11/2018 : Mensje van Keulen

Mensje van Keulen werd op 10 juni 1946 geboren in Den Haag in de Fultonstraat Nr 165 als Mensje Francina van der Steen, roepnaam Mennie. Ze heeft een zoon en woont in Amsterdam. Van 1970 tot 1972 was ze redacteur van Propria Cures waarvoor ze schreef en literaire en politieke cartoons tekende. Hierna maakte ze tezamen met o.a. Gerrit Komrij, Theo Sontrop en Martin Ros acht jaar deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift Maatstaf. Haar eerste verhaal (Een bruiloft) werd gepubliceerd in 1969 in Hollands Maandblad. Haar debuut Bleekers zomer verscheen in 1972. Met de woorden : 'Dit is het,' begon de eerste recensie (door K.L. Poll in NRC Handelsblad) op deze bejubelde en al vele malen herdrukte roman die inmiddels tot de klassieken in de Nederlandse literatuur wordt gerekend.

In het autobiografische Olifanten op een Web (1997), dat Mensje naar aanleiding van de dood van haar moeder schreef, is veel over haar jeugd, latere belevenissen en haar schrijverschap te vinden. Den Haag speelt een rol in meerdere van haar korte verhalen en in romans als Van Lieverlede, De rode strik en Liefde heeft geen hersens. Haar boeken stonden op longlists en shortlists, haar kinderboeken ontvingen een zilveren griffel en de Nienke van Hichtumprijs, en haar oeuvre werd bekroond met de Annie Romeinprijs, de Charlotte Köhlerprijs en de Constantijn Huygensprijs.


Van 1970 tot 1972 was ze redacteur van Propria Cures waarvoor ze schreef en literaire en politieke cartoons tekende. Hierna maakte ze te zamen met o.a. Gerrit Komrij, Theo Sontrop en Martin Ros acht jaar deel uit van de redactie van het literaire tijdschrift Maatstaf. Haar eerste verhaal (Een bruiloft) werd gepubliceerd in 1969 in Hollands Maandblad. Haar debuut Bleekers zomer verscheen in 1972. Met de woorden : 'Dit is het,' begon de eerste recensie (door K.L. Poll in NRC Handelsblad) op deze bejubelde en al vele malen herdrukte roman die inmiddels tot de klassieken in de Nederlandse literatuur wordt gerekend.

Op de foto's staat ze met haar vriendin naast de auto is in de Fultonstraat. Op de brommer in de Noorderbeekdwarsstraat in 1960, in de voortuin van tante Bep in de Fultonstraat, en een foto van haar eerste communie.
De portretfoto is gemaakt door Annaleen Louwes.Dit is een alleraardigst versje wat ze in de jaren dat ze hier woonde heeft geschreven:

De buurt

Vannacht lag ik weer in mijn kinderbed te dromen,
te dromen over hoe ik stiekem weg zou lopen:
de straat vlug uit, de hoek gauw om en met
een duppie dat ik bij de halte vond
een kaartje op lijn twaalf kopen…
Men vond mij snikkend in de straat van Buys Ballot,
of in die van Cartesius, Daguerre of Watt,
ook wel in die van Boyle, Colombus, Galilei,
Edison, Newton, Ohm, of om de hoek: Marconi.
Men bracht mij altijd direct weer thuis
en voor de deur van eigen huis
kreeg ik ’t pas goed te kwaad.
Nu al? O kleine wereld,
het was steeds de Fulltonstraat.

Voor meer info: http://www.mensjevankeulen.nl/index.htm


Mensje van Keulen was born on 10 June 1946 in The Hague in Fultonstraat No. 165 as Mensje Francina van der Steen, known as Mennie. She has a son and lives in Amsterdam. From 1970 to 1972 she was editor of Propria Cures for which she wrote and drew literary and political cartoons. After this, together with Gerrit Komrij, Theo Sontrop and Martin Ros, she was part of the editorial board of the literary magazine Maatstaf for eight years. Her first story (A wedding) was published in 1969 in Hollands Maandblad. Her debut Bleeker Summer appeared in 1972. With the words: "This is it," the first review (by KL Poll in NRC Handelsblad) began on this acclaimed and many times reprinted novel that is now classed as classics in Dutch literature. .

In the autobiographical Elephants on a Web (1997), which Mensje wrote about her mother's death, much can be found about her childhood, later experiences and her writing skills. The Hague plays a role in several of her short stories and in novels such as Van Lieverlede, De rode strik and Liefde has no brains. Her books were on longlists and shortlists, her children's books received a silver prong and the Nienke van Hichtumprijs, and her oeuvre was awarded the Annie Romeinprijs, the Charlotte Köhlerprijs and the Constantijn Huygensprijs.


From 1970 to 1972 she was editor of Propria Cures for which she wrote and drew literary and political cartoons. After this, together with, among others, Gerrit Komrij, Theo Sontrop and Martin Ros, she was part of the editorial board of the literary magazine Maatstaf for eight years. Her first story (A wedding) was published in 1969 in Hollands Maandblad. Her debut Bleeker Summer appeared in 1972. With the words: "This is it," the first review (by KL Poll in NRC Handelsblad) began on this acclaimed and many times reprinted novel that is now classed as classics in Dutch literature. .

In the photos she is standing with her girlfriend next to the car in the Fultonstraat. On the moped in the Noorderbeekdwarsstraat in 1960, in the front garden of aunt Bep in the Fultonstraat, and a photo of her first communion.
The portrait photo was made by Annaleen Louwes.This is a nicest verse she wrote in the years that she lived here:

The neighbourhood

Last night I was dreaming in my cot again,
to dream about how I would secretly walk away:
out of the street quickly, around the corner and with
a duppie that I found at the stop
buy a ticket on line twelve ...
They found me sobbing in the street of Buys Ballot,
or in those of Cartesius, Daguerre or Watt,
also in that of Boyle, Colombus, Galilei,
Edison, Newton, Ohm, or around the corner: Marconi.
They always brought me home immediately
and in front of your own house
I only really got angry.
Already? O little world
it was always the Fulltonstraat.

For more info: http://www.mensjevankeulen.nl/index.htm

Bron: Myrthe Cools, tegel: Fulltonstraat / Beeklaan
Meer info: http://www.mensjevankeulen.nl/...

mensje van keulen 1.jpg

mensje van keulen 2.jpg

mensje van keulen 4.JPG

mensje van keulen 5.jpg

mensje van keulen 6.jpg

mesnje met tante bep.jpg